Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:114 (2007-2008)
Innlevert: 25.10.2007
Sendt: 25.10.2007
Besvart: 02.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Medfører det riktighet at pengene til utbedring av Riksvei 769 Lænd-Sørenget i Namsos, nå er brukt til gjenoppbygging av bru på Salsnes i Fosnes kommune, og vil statsråden sørge for at nødvendige midler stilles til disposisjon, slik at anlegget kan komme i gang til fastsatt tid?

Begrunnelse

Riksveg 769 (Kystriksveien) gjennom Namsos kommune, parsell Lænd-Sørenget. Denne parsellen har i flere år stått øverst på fylkets prioriteringsliste. Like før siste kommunevalg kom det en bekreftelse fra statsministerens kontor, på at pengene som skal til for å starte prosjektet i 2008, nå er på plass.
I St.prp. nr 1 for neste år er ikke Lænd-Sørenget nevnt. Det verserer rykter om at pengene, 15 mill. kroner, måtte benyttes til dekning av utgiftene med ei bru som ble tatt av flommen på Salsnes. Dette til tross for at det fra øverste politiske hold ble gitt forsikringer om at utgiftene i forbindelse med flommen vinteren 2006, ikke skulle belastes kommunen som ble rammet, men tas av samfunnet (staten).

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Bevilgningen til reparasjon av Mo bru i Salsnes etter uværet i januar-februar 2006 er forutsatt å komme i tillegg til rammen til investeringer på øvrig riksvegnett i Nord-Trøndelag i handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan for perioden 2006-2009. Dette er understreket i St.prp. nr. 1 (2007-2008), jf. fylkesomtalen for Nord-Trøndelag på side 87 i proposisjonen.

Som det også går fram av St.prp. nr. 1 (2007-2008), medfører store bindinger at en vesentlig del av investeringsrammen for 2008 må benyttes til å sikre rasjonell anleggsdrift for igangsatte prosjekter, spesielt på stamvegnettet. Dette medfører at øvrige riksveger har en lavere oppfølgingsgrad i forhold til handlingsprogrammet for perioden 2006-2009 enn stamveger etter 3 år av planperioden 2006-2009. I tillegg har hensynet til rasjonell anleggsdrift ført til at oppfølgingsgraden varierer noe mellom fylkene. Av tabellen på side 80 i proposisjonen går det fram at oppfølgingsgraden etter 3 av 4 år varierer mellom 60,6 og 77,0 pst. For Nord-Trøndelag er oppfølgingsgraden 65,8 pst.

Som omtalt på side 87 i St.prp. nr. 1 (2007-2008) kan ikke Samferdselsdepartementet se at det er rom for omprioriteringer innenfor den foreslåtte rammen for 2008. Departementet har imidlertid som mål å følge opp rammene i handlingsprogrammet for perioden 2006-2009 innen utgangen av planperioden. Dette kan gi rom for anleggsstart på prosjektet rv 769 Lænd-Sørenget i 2009. Fylkeskommunen skal imidlertid ha avgjørende innflytelse på prioriteringene innenfor investeringsrammen til øvrig riksvegnett. Den konkrete prioriteringen av prosjektet må derfor vurderes av fylkeskommunen.