Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:115 (2007-2008)
Innlevert: 25.10.2007
Sendt: 26.10.2007
Besvart: 31.10.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Trafikkveksten på mange av stam- og riksveiene er til dels betydelig høyere enn veksten som er lagt til grunn i tidligere og gjeldende Nasjonal Transportplan. Det betyr at trafikken med riksveiferjer øker tilsvarende. Det er også nylig innført skjerpede sikkerhetsbestemmelser på riksveiferjene. Dette medfører redusert ferjekapasitet.
Hvordan sikrer statsråden at kapasiteten på riksveiferjenettet opprettholdes og forbedres i forhold til faktisk trafikkvekst og nye sikkerhetsbestemmelser?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Gjeldende bestemmelser om redningsredskaper på passasjerskip trådde i kraft 1. juli 2005. Det er ikke innført skjerpende sikkerhetsbestemmelser etter dette.

Det er de langsiktige målene for standard ferjetilbud, presentert i St. meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 som er dimensjonerende for ferjekapasiteten i riksvegnettet. Målsetningen om øvre grense for gjensitting eller kødannelse målt over et kalenderår er for stamveger maks 2 pst., og for øvrige riksveger maks 3 pst. Det vil likevel kunne bli noe kødannelser i ferjenettet i de perioder av året og døgnet hvor trafikktettheten er størst. Ved inngangen til 2007 var det 88,8 pst. av riksvegferjesambandene som hadde mindre gjensitting enn de nevnte grensene.

I forbindelse med konkurranseutsettingen av riksvegferjedriften vurderes kapasitetsbehovet særskilt. Grunnlaget for trafikkvekst i det enkelte samband er kjent trafikkstatistikk for de seneste årene og en generell tilpasning til lokale forhold. I tillegg til trafikkvekst og lokale forhold vurderes rutestrukturen som frekvens og åpningstid.