Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:116 (2007-2008)
Innlevert: 25.10.2007
Sendt: 26.10.2007
Besvart: 01.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Jeg viser til mitt spørsmål om kroniske smertepasienter fra mars i år, og til statsrådens svar. Svaret var at folketrygdens støtte til legemiddelbehandling for smertepasienter skulle overføres fra bidragsordningen til blåreseptordningen fra 1. september i år. Fortsatt må smertepasienter legge ut store summer, det kan gå opp til et par måneder før refusjonen kommer. Lokale NAV-kontor vet lite eller ingenting om forestående endringer.
Når vil den varslede endringen komme?

Begrunnelse

Verken leger, apotek eller kundesenter til NAV vet noe om når smertestillende medisiner kommer på blåreseptordningen. Kroniske smertepasienter må fortsatt legge ut, i mange tilfeller tusenvis av kroner i måneden. Dette er svært byrdefullt for mange med liten økonomisk evne, og kan i enkelte tilfeller medføre en utsettelse av innkjøp og manglende smertelindring.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Helse- og omsorgsdepartementet sendte 21. desember 2006 et forslag om endringer i blåreseptordningen og i bidragsordningen for legemidler på høring med planlagt ikrafttredelse 1. september 2007. Forslaget innebar bl.a. at finansieringen av legemidler for kroniske smertepasienter overføres fra bidragsordningen til blåreseptordningen.

I høringsrunden mottok departementet innspill fra flere høringsinstanser om at ikrafttredelsestidspunktet burde utsettes til 1. januar 2008. Begrunnelsen for dette var at vedtak som NAV har fattet etter bidragsordningen i 2007, har skapt en forventning hos publikum om at det ytes bidrag ut kalenderåret. Videre ville en overføring av finansieringen av legemidler fra bidragsordningen til blåreseptordningen midt i et kalenderår innebære at en del pasienter måtte betale egenandeler i to ulike ordninger. Frikort innvilges for utgifter til blåreseptlegemidler når egenandelstak 1 er nådd. Bidrag til legemidler over bidragsordningen gis for utgifter som overstiger 1600 kroner per kalenderår. Disse utgiftene regnes ikke med i egenandelstak 1. Ikrafttredelse av endringen ved årsskiftet vil også bidra til å redusere de administrative kostnadene ved implementeringen.

Departementet besluttet på bakgrunn av dette å utsette ikrafttredelsen til 1. januar 2008. Regjeringen varslet Stortinget om denne utsettelsen i forbindelse med fremleggelsen av forslag til revidert nasjonalbudsjett, St.prp. nr. 69 (2006-2007). De nødvendige endringer i blåreseptforskriften, bl.a. opprettelse av tre nye sykdomspunkter i forskriften § 9, ble fastsatt av departementet 2. oktober 2007. Det arbeides nå med å forberede implementering av tiltaket. Statens legemiddelverk skal fatte vedtak om hvilke konkrete legemidler som innvilges forhåndsgodkjent refusjon for de nye sykdomspunktene. Det skal også fastsettes nye retningslinjer for bidragsordningen for legemidler, samt kriterier for individuell refusjon av opioidholdige, vanedannende legemidler.

Jeg vil i samarbeid med Statens legemiddelverk og Arbeids- og velferdsdirektoratet sørge for at det gis tilstrekkelig informasjon til alle relevante aktører om de endringer i refusjonssystemet som trer i kraft ved årsskiftet.