Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:119 (2007-2008)
Innlevert: 26.10.2007
Sendt: 29.10.2007
Besvart: 01.11.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I forbindelse med Revidert budsjett for 2004 ble det opprettet et kulturfond for Romanifolket/taterne. Representanter for Romanifolkets organisasjoner er valgt til å sitte i fondets styre. Bare organisasjoner som er godkjent av AID kan være representert. Det gjelder Taternes Landsforening, Landsorganisasjonen for Romanifolket og Foreningen Roma. Disse mottat støtte fra staten.
Kan jeg tillate meg å be om opplysninger om hvor mange medlemmer hver av disse organisasjonene har og hva de mottar i statsstøtte pr. medlem?

Begrunnelse

Så vidt undertegnede har kunnet bringe i erfaring, er det et stort antall medlemmer av Romanifolket i Norge som ikke er organisert og som følgelig ikke får noen innflytelse på bruken av de midler kulturfondet disponerer. Dersom tallet på tatere/personer av Romanifolket som er organisert i de nevnte organisasjoner er svært lavt i forhold til tallet uorganiserte, kan det virke lite rimelig at et fåtall skal ha større innflytelse på bruken av avkastningen av det nevnte fond enn et stort flertall. Midlene var fra Stortingets side ment å skulle komme hele gruppen til gode og til å ivareta kultur, språk, historie og juridisk assistanse knyttet til Romanifolket/taterne. Det kan derfor være av interesse å bringe på det rene hvor stor del av Romanifolket i Norge som er representert ved de ovenfor nevnte tre organisasjoner.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Tilskudd til romanifolkets/taternes organisasjoner gis over statsbudsjettets kap 670 post 70 - Tilskudd til nasjonale minoriteter. Kriterier for tildeling følger av AIDs rundskriv A-12/2006 Rundskriv om tilskudd til nasjonale minoriteter 2007. For 2007 ble det gitt støtte til følgende romani-/taterorganisasjoner:

Landsorganisasjonen for Romanifolket: 675 000 kr

Taternes landsforening: 500 000 kr

Foreningen Roma: 210 000 kr

For å få grunnstøtte over denne tilskuddsposten må organisasjonene dokumentere medlemsmasse og at styret er valgt etter demokratiske prinsipper. Ved utmålingen av støtte gis det ikke støtte etter antall medlemmer, men etter en skjønnsmessig vurdering hvor man bl.a. tar utgangspunkt i aktivitet og utbredelse, deriblant virksomhet i lokallag. Dokumentert medlemsmasse inngår som en del av vurderingen, ved at innbetalt medlemskontingent går fram av organisasjonenes regnskaper.

Romanifolket/taterne har fram til nær fortid vært utsatt for grove overgrep utført av eller støttet av norske myndigheter. Mange er derfor veldig varsomme med å stå fram med sin etniske tilknytning. Medlemslistene for organisasjonene oppfattes av den grunn som svært sensitiv informasjon. Departementet har derfor ikke vurdert det som aktuelt å be om kopi av disse i forbindelse med søknadsbehandling.

Representanten tar i sin begrunnelse opp spørsmålet om hvor representative organisasjonene som oppnevner styremedlemmer til Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond er. Da må jeg først si noe om bakgrunnen for fondet. Romanifolkets/taternes fond, som det da het, ble vedtatt opprettet i forbindelse med behandlingen av Revidert statsbudsjett for 2004. I innstillingen sluttet flertallet i komiteen seg til følgende forutsetninger for opprettelsen: "Fondet vil bli administrert av en nyetablert stiftelse hvor romanifolkets organisasjoner vil være representert. Vedtektene for stiftelsen vil bli utarbeidet av Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med romanifolkets organisasjoner" (Innst.S.nr.250 (2003-2004), s. 80). Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som nå har ansvar for dette politikkområdet, har utarbeidet vedtekter for stiftelsen i tråd med disse forutsetningene.

Spørsmålet om representativitet er en utfordring i all minoritetspolitikk. Mitt håp at flere av romanifolket/taterne organiserer seg, enten i de eksisterende organisasjoner eller i nye organisasjoner. Økt organisering vil bidra til større representativitet og legitimitet for de som sitter i styret for stiftelsen. Jeg kan imidlertid ikke se at det vil bedre representativiteten eller legitimiteten om staten, dvs. Arbeids- og inkluderingsdepartementet, selv skulle utnevne uorganiserte romanifolk/tatere til å sitte i styret for å representere gruppen.

Til slutt vil jeg understreke at forvaltningen av fondet er underlagt vanlige regler for oppfølging og kontroll av tilskudd over statsbudsjettet. I Stiftelsens vedtekter er det slått fast at departementet kan møte som observatør i styremøtene og at departementet skal ha fullt innsyn i stiftelsens dokumenter. I tillegg har staten, i henhold til vedtektene, selv utnevnt en representant og en vararepresentant til styret. Forholdene ligger således fullt ut til rette for at departementet kan følge med på forvaltningen av fondet.

Jeg gjør også for ordens skyld oppmerksom på at det så langt ikke er foretatt utbetalinger fra fondet.