Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:123 (2007-2008)
Innlevert: 26.10.2007
Sendt: 29.10.2007
Besvart: 31.10.2007 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Politidirektoratet har 3. oktober 2007 sendt på høring forslag om sammenslåing av de to politidistriktene i Oppland. Stortinget har både ved behandlingen av Politireformen og Politirollemeldingen understreket viktigheten av et godt nærpoliti og at publikums tilgjengelighet til politiet er viktig for tryggheten i hverdagen. I Oppland er motstanden stor mot en sentralisering av politiet.
Hva er bakgrunnen for forslaget om sammenslåing i Oppland, og vil justisministeren forelegge denne saken for Stortinget?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg arbeider for å sikre et politi med en tjenesteenhetsstruktur, et vaktsamarbeid og en bemanning som ivaretar publikums behov for service og beredskap. Regjeringen har økt politibudsjettet med til sammen ca. 260 millioner kroner i løpet av 2006 og 2007, og foreslår å øke bevilgningen til politi- og påtalemyndigheten med til sammen ca. 245 millioner kroner i 2008. For å sikre tilgang på politiutdannet personell ble det i 2007 tatt opp 432 studenter ved Politihøgskolen, og det rekordhøye opptaket videreføres i 2008.

For å møte publikums forventninger ønsket Regjeringen en viss oppmyking i sentrale føringer for lokal organisering. Dette er et ønske Stortinget har gitt sin tilslutning til i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 42 (2004-2005) Politiets rolle og oppgaver, jf. Innst. S. nr. 145 (2005-2006). Regjeringen ønsker også å videreutvikle politiets muligheter til samlokalisering med offentlige servicekontorer der dette er hensiktsmessig, slik Soria Moria-erklæringen også legger opp til. For å følge opp dette er det etablert en prøveordning i Follo og Hordaland politidistrikt med mulighet for å få prøvd ut både grensereguleringer, offentlige servicekontorer og politiråd, som grunnlag i arbeidet med å videreutvikle organiseringen lokalt. Ordningen skal evalueres med frist 1.7.2009.

Evalueringen av politireformen viser at den har gitt politi- og lensmannsetaten organisasjonsmessige og ressursmessige fordeler, som spesielt er kommet til syne i en mer effektiv bekjempelse av alvorlig kriminalitet. Store distrikter, som ble etablert ved at flere mindre ble slått sammen, kommer ressursmessig bedre ut og har større potensial for omdisponering til operativ tjeneste enn de mindre distriktene. Reformen har også bidratt til å bygge opp, utnytte og beholde kompetanse.

Når det gjelder Oppland, ba Stortinget i Innst. S. nr. 241 (2000-2001) Politireform 2000 om at Justisdepartementet arbeidet videre bl.a. med å vurdere å slå sammen de to politidistriktene Gudbrandsdal og Vestoppland. Departementet har fulgt opp denne anmodningen og har gitt Politidirektoratet i oppdrag å foreta en vurdering av kostnader og gevinster. Videre har direktoratet fått i oppdrag å gjennomføre høringer blant berørte parter lokalt og sentralt, herunder kommuner, samarbeidspartnere og organisasjoner.

Jeg avventer Politidirektoratets utredning og høringsinstansenes synspunkter, som vil foreligge ved årsskiftet, før jeg tar stilling til en eventuell sammenslåing og den videre prosess i denne sammenheng.