Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:124 (2007-2008)
Innlevert: 26.10.2007
Sendt: 29.10.2007
Besvart: 02.11.2007 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Etterlatte etter Mehamn-ulykken har reagert på den erstatning som er tildelt. I ett tilfelle har to søstre mistet begge sine foreldre i ulykken, men fått erstatning bare for tapet av den ene av foreldrene. I tillegg har den ene søsteren fått tildelt kr. 50000 mer enn den andre.
Hvilke prinspipper er lagt til grunn for utmåling av erstatning, og vil justisministeren ta initiativ til å få klarhet i hvorfor disse to søstrene er blitt ulikt behandlet for å kunne rette opp eventuelle feil som er begått?

Begrunnelse

Justiskomiteens medlemmer har 11. oktober fått en mail fra en kvinne som mistet begge sine foreldre i Mehanmulykken. Hun og søsteren stiller spørsmål ved erstatningsutmålingen og kan ikke forstå at den erstatning som gies, er den samme uavhengig av om det var en eller begge foreldre som omkom. Søstrene er videre blitt ulikt behandlet erstatningsmessig uten at de har fått noen forklaring på hvorfor dette har skjedd.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Stortinget fattet 02.05.06 vedtak nr 332 om å etablere en særskilt erstatningsordning for de etterlatte etter Mehamn-ulykken, og vedtak 333 hvor Regjeringen ble bedt om å oppnevne en egen nemnd som fikk i oppdrag å fastsette erstatningsbeløp og definere hvem som skulle omfattes av ordningen. Til grunn for vedtakene lå behandling av Innst. S. nr. 125 (2005-2006) og Dokument nr. 24 (2004-2005) Rapport fra Stortingets granskningskommisjon for luftfartsulykken med Twin Otter LN-BNK nær Gamvik 11. mars 1982 (Hovedrapporten).

På bakgrunn av Stortingets anmodingsvedtak, oppnevnte Regjeringen i juli 2006 en særskilt erstatningsnemnd som avga sin innstilling til departementet 09.10.06. Innstillingen ble senere rettet 22.11.06 og den rettede innstilling ble oversendt til Stortinget 30.11.06. Innstillingen ble senere rettet også 27.02.07. Innstillingen med rettelser, datert 27.02.07, vedlegges til orientering. De etterlatte etter Mehamn-ulykken ble tilkjent erstatning på til sammen 8,85 mill. kr. fordelt på 71 etterlatte med beløp fra kr. 50 000 til kr. 200 000.

Det fremgår av den særskilte erstatningsnemndas innstilling at nemnda mente at den enkelte erstatningssøker bare burde komme i betraktning én gang. Erstatningssøkere som var etterlatt etter flere omkomne, ble derfor ikke tilkjent flere erstatningsbeløp. Etterlatte etter flere omkomne ble imidlertid tilkjent det høyeste av de aktuelle beløp.

Det ble videre lagt til grunn at enkelte av de erstatningsberettigede over atskillig tid hadde måttet tåle en større belastning enn andre, og for disse fant nemnda grunn til å tilkjenne en tilleggserstatning. To av de etterlatte ble på bakgrunn av dette tilkjent en tilleggserstatnings på kr 150 000, tre av de etterlatte ble tilkjent en tilleggserstatning på kr 100 000, i tillegg til at fire av de etterlatte ble tilkjent en tilleggserstatning på kr 50 000. Det ble i innstillingen ikke gjort nærmere rede for hvilke belastninger de etterlatte som ble tilkjent kr 50 000 i tilleggserstatning hadde vært utsatt for. Hvilke prinsipper som ellers har vært lagt til grunn for nemndas avgjørelser framkommer av innstillingen.

Som det fremgår av Stortingets vedtak, var det nemnda som skulle fastsette erstatningsbeløpene til de etterlatte. Justisdepartementets oppgave i denne forbindelse var å oversende nemndas (rettede) innstilling til Stortinget, noe Justisdepartementet gjorde 30.11.06. Ut over dette hadde ikke Justisdepartementet noen egen rolle.

Departementet har ikke kompetanse til å overprøve nemndas innstilling.