Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:127 (2007-2008)
Innlevert: 26.10.2007
Sendt: 29.10.2007
Besvart: 06.11.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Under Stortingets behandling av saken om utbygging av Gjøa, ble kraftforsyning til Lutelandet et tema. Et stort flertall sa at "dersom tilkobling via Lutelandet er teknisk mulig og miljømessig forsvarlig, legger flertallet til grunn at denne løsningen blir valgt."
Har statsråden fått en vurdering om dette er teknisk mulig, og hvordan vil statsråden forholde seg til det faktum at stortingsflertallet ikke la inn noen begrensninger på kostnader, men kun vektla tekniske muligheter og miljømessige hensyn?

Begrunnelse

Innst. S. nr.2 78 (2006-2007) frå energi- og miljøkomiteen om utbygging av Gjøa, Vega og Vega sør:

"Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, viser til at dersom tilkobling via Lutelandet er teknisk mulig og miljømessig forsvarlig, legger flertallet til grunn at denne løsningen blir valgt."

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Jeg ber om forståelse for at jeg på dette tidspunkt ikke kan gi direkte vurderinger av denne saken, i lys av at Statoils konsesjonssøknad om kabel til Gjøa med tilknytning til Mongstad er under konsesjonsbehandling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Olje- og energidepartementet vil være klageinstans på en eventuell klage på NVEs vedtak.

Jeg er imidlertid kjent med at NVE mottok Statoils tilleggsutredning om alternativ forsyning av Gjøa fra Lutelandet i juli i år og at denne deretter har vært på høring hos aktuelle parter.

Jeg legger til grunn at NVE i sin behandling av konsesjonssøknaden vil foreta en selvstendig vurdering av både Mongstad- og Lutelandalternativet, og at spørsmålet om kraftforsyningen til Gjøa vil bli grundig belyst i denne prosessen.