Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:130 (2007-2008)
Innlevert: 29.10.2007
Sendt: 30.10.2007
Besvart: 06.11.2007 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): I et intervju med VG 28.10.07 uttaler statsråden i forbindelse med en sak om igangsetting av byggeprosjekter i universitets- og høyskolesektoren at: "Vi kan ikke vente til konjunkturene faller." Likevel har Regjeringen heller ikke i budsjettet for 2008 foreslått startbevilgninger til noen nye bygg i sektoren. Samtidig står private givere klare til å bidra til realiseringen av prioriterte prosjekter.
Hvordan og når skal Regjeringen få nyttiggjort seg gaver til bygg når den ikke ønsker å igangsette bygging av nybygg?

Begrunnelse

I VG 27.10.07 fremkommer det at en giver ønsket å bidra med 300 mill. kr til byggingen av nytt høyskolebygg i Bergen. Prosjektet er nummer fire på listen over prioriterte bygg i universitets- og høyskolesektoren, og det har fått godkjent kostnadsrammen. Gaven ble avslått av Kunnskapsdepartementet for et år siden.
Stoltenberg-regjeringens politikk har i de tre siste budsjettene vært å si nei til igangsetting av nybygg i sektoren. Dette fører til at helt nødvendige og byggeklare prosjekter ikke kommer i gang, med de konsekvenser det har for institusjonsutvikling, studenter og ansatte. Samtidig kommer stadig nye prosjekter til på listen, etter hvert som behovet i sektoren øker.
Problemet med Regjeringens nei til nybygg er dels at nødvendige byggeprosjekter ikke blir satt i gang. Men det er også et stort problem at det blir umulig å nyttiggjøre seg større gaver fra private givere som ønsker å bidra positivt til utviklingen i sektoren.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Bevilgning til igangsetting av nye store byggeprosjekter må først og fremst ses i sammenheng med den samlede budsjettsituasjonen. Jeg ser at det er behov for betydelige investeringer i universitets- og høyskolesektoren til nybygg og rehabilitering av eldre og antikvarisk bygningsmasse. Regjeringen vil derfor vurdere investeringer i bygg i forbindelse med de kommende statsbudsjett.

Jeg vil understreke at gaver fra private og næringsliv er ønskelig, og jeg er svært takknemlig for gaver til universitets- og høyskolesektoren om det er til forskning, undervisning eller bygg. Det kan imidlertid være knyttet forskjellig forutsetninger til ulike private bidrag. Jeg er opptatt av at dette klargjøres i dialogen mellom institusjon, giver og departement.

Kunnskapsdepartementet har mottatt brev fra Høgskolen i Bergen datert 5. november 2007 knyttet til finansiering av nybyggprosjektet ved høgskolen. I dette brevet heter det blant annet:

"Med dette presiseres at pengene er å betrakte som forskottering og ikke en gave. Mohn stiller kr. 300 millioner til disposisjon som et regulært lån. Pengene skal altså betales tilbake på vanlig måte."

Kunnskapsdepartementet vil også presisere at styringsrammen for prosjektet samlet utgjør 1 587,3 mill. kroner per 1. juli 2008, slik at forskutteringen fra Mohn vil utgjøre om lag 1/5 av de totale kostnadene.

Statlige byggeprosjekter som delvis finansieres gjennom private bidrag må behandles som del av de ordinære budsjettprosesser på lik linje med prosjekter som fullfinansieres over statsbudsjettet. Vedtak om startbevilgning for prosjektet må gjøres av Stortinget, jf. bevilgningsreglementet. Prosjekter der private bidrag er aktuelle må derfor vurderes i forbindelse med de årlige budsjett.