Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:131 (2007-2008)
Innlevert: 29.10.2007
Sendt: 30.10.2007
Besvart: 07.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva er status for opprettelsen av et mammografitilbud i Ski?

Begrunnelse

16. april i år stilte jeg et spørsmål til statsråden vedrørende mammografitilbudet for kvinner bosatt i Follo. Jeg tolket svaret jeg mottok fra statsråden dit hen at Helse Sør-Øst vurderte å opprette en screeningenhet i Ski. I den forbindelse imøteser jeg en redegjørelse om hva som er status for dette arbeidet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg viser til mitt svar til Stortinget den 24.04.07 i denne saken. Der gikk det fram at omlokalisering av mammografienhetene var skjedd på bakgrunn av en inngått avtale mellom Akershus universitetssykehus HF og daværende Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF om overføring av hoveddelen av screeningvirksomheten til Akershus universitetssykehus HF, med virkning fra 1. august 2007.

Tilgjengeligheten til undersøkelsen er viktig for å sikre høy oppslutning om mammografiprogrammet. På denne bakgrunn informerer Helse Sør-Øst RHF at de arbeider aktivt for å få på plass en lokal løsning der mammografibildene tas i Follo. Helseforetakene Akershus universitetssykehus HF og Aker universitetssykehus HF har drøftet og utredet alternative modeller for drift av et mammografitilbud på Ski sykehus. Utredningene har vist at det er praktisk mulig å etablere et slikt tilbud.

Det arbeides med en løsning hvor selve undersøkelsene gjennomføres på Ski sykehus, mens bildene dataoverføres til tyding og eventuell videre pasientoppfølging ved Akershus universitetssykehus. Det tas sikte på utvidet åpningstid ved Ski sykehus for å bedre tilgjengeligheten, i tillegg til at Ski er en mer hensiktsmessig lokalisering for kvinnene i Follo. De to helseforetakene arbeider aktivt med avklaringer med henblikk på en avtale og så rask etablering av tilbudet som mulig.

Høy kvalitet på undersøkelsen er viktig. Derfor vil foretakene basere seg på bruk av digital teknologi, noe som forutsetter anskaffelse av nytt utstyr. Helse Sør-Øst melder at det ikke vil være mulig å få på plass en lokal løsning med slikt utstyr i Follo i inneværende år. Akershus universitetssykehus HF har midlertidig tatt over ansvaret for undersøkelsen av kvinner fra Follo, ved at det er etablert et tilbud i Lillestrøm. Parallelt pågår samarbeidet mellom Akershus universitetssykehus HF og Aker universitetssykehus HF for å finne en permanent løsning som vil være velfungerende. Inntil denne er på plass er det derfor viktig at den etablerte løsningen på Lillestrøm benyttes.

Jeg ser det som positivt at Helse Sør-Øst arbeider for å få på plass en varig løsning som både gir kvinnene i Follo-området et lett tilgjengelig mammografitilbud, med undersøkelser av høy teknisk kvalitet. Dette vil bidra til å realisere målene som er stilt for mammografiprogrammet om å redusere sykdom og død som følge av brystkreft.