Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljøvern- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:136 (2007-2008)
Innlevert: 30.10.2007
Sendt: 30.10.2007
Besvart: 06.11.2007 av miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hva vil statsråden foreta seg i forbindelse med StatoilHydros planlagte investeringer i oljesand-industrien i Canada?

Begrunnelse

StatoilHydro har investert 10 milliarder kroner i et omstridt oljesandprosjekt i delstaten Alberta vest i Canada. Ifølge NRK har selskapet planer om å investere opp mot 100 milliarder kroner i dette prosjektet som dreier seg om utvinning av olje fra oljesand i store skogområder på land. Skadene på miljøet er store, og utslippene av klimagasser ved denne typen oljeutvinning er mangedobbelt så store som fra offshore-oljeindustri på norsk sokkel. Store skogområder må ryddes for å få tilgang til oljesanden, og teknologien som benyttes fører til stort forbruk av energi og vann. Det kanadiske Pembina-instituttet mener ifølge NRK at StatoilHydro utnytter lavt skattenivå og lave miljøstandarder når de går inn med tunge investeringer i den kanadiske oljesand-industrien. Rett etter sin tiltredelse som miljø- og utviklingsminister varslet Erik Solheim strengere krav til StatoilHydros virksomhet i utlandet. Statsråden gav følgende uttalelse til NRK: "Presset på Statoil må være konstant videreutvikling av den beste tilgjengelige teknologien, og aldri aksept for at man for eksempel har en miljøstandard i Nordsjøen, og en annen i Guinea-bukta i Afrika".

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Stortinget behandlet i vår St.melding nr. 13 (2006-2007) om et aktivt og langsiktig eierskap. I eierskapsmeldingen står det at Regjeringen venter at alle selskaper tar samfunnsansvar uavhengig av om de er eid av private eller offentlige aktører. For selskaper der staten er hel eller deleier, forventer Regjeringen at selskapene bør være ledende innen dette arbeidet.

Regjeringen støtter også statseierskapsutvalgets syn på at staten vil kunne få svekket legitimitet, for eksempel som lovgiver og i saker som angår utenrikspolitikken dersom staten ikke også gjennom eierrollen etterlever høye standarder på dette området.

Regjeringen mener at det å ivareta samfunnsansvar bør være en integrert del av selskapets virksomhetsstyring og forretningsutvikling. I tillegg til forretningsmessig drift og god industriell utvikling, forventer Regjeringen at selskapene også ivaretar hensynet til blant annet miljøet, etikk, FOU, HMS, og arbeidet mot korrupsjon i styringen av sin virksomhet.

Det er også en selvfølge at alle norske selskaper etterlever relevante regler som springer ut av internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter.

I Eierskapsmeldingen er det lagt til grunn at departementene som forvalter statens eierskap, vil følge opp Regjeringens forventninger på dette området i sin eierdialog med det enkelte selskap. Dette gjelder også Olje og energidepartementets dialog med StatoilHydro. Nærings- og handelsdepartementet har utarbeidet dokumentet Statens Eierpolitikk, der rammene for statens utøvelse av sitt eierskap og statens forventninger blant annet til etikk og miljø i selskapene er kommunisert.

Mitt budskap er ikke at StatoilHydro eller andre norske bedrifter gjør en dårlig miljøjobb i utlandet. Budskapet er at de har det samme ansvaret for de globale miljøfølgene av sin virksomhet både hjemme og ute, og at de gjennom sin virksomhet også kan gi gode eksempler for andre.

Jeg er kjent med at det er miljøutfordringer knyttet til utvinning av olje fra oljesand. Jeg er derfor opptatt av å få mer informasjon og kunnskap om miljøaspektene ved den type virksomhet, blant annet ved kontakt med StatoilHydro.