Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Dokument nr. 15:138 (2007-2008)
Innlevert: 30.10.2007
Sendt: 31.10.2007
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 08.11.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Ifølge Verdens Gang 30. oktober 2007 er det strid i Regjeringen om et forslag i det framlagte statsbudsjettet for 2008, om at diplomater skal skatte for fordelen av gratis bolig mens de tjenestegjør i utlandet. Det påstås at nær 200 ansettelser i utenrikstjenesten er utsatt.
Hva vil statsministeren gjøre for å rydde opp og sørge for at utenrikstjenesten kan fungere som forutsatt?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Forslaget i Ot.prp. nr. 1(2007-08) om skattemessig behandling av fri bolig i utlandet berører blant annet tjenestemenn i utenrikstjenesten. Saken gjelder skatteplikt for fordel ved fri tjenestebolig i inn- og utland, og angår alle de grupper som hittil har unngått skattlegging av slik fordel ved utenlandsopphold. Saken er således ikke fremmet ut fra et ønske om å endre vilkårene for utenrikstjenesten spesielt.

Bakgrunnen for saken er Høyesteretts dom av 27. februar 2007 i sak mellom Kværner

Oil & Gas AS og Staten v/Skattedirektoratet. Retten slo her fast at gjeldende ordning med at offentlig ansattes bolig i utlandet er fritatt for skatt og arbeidsgiveravgift, også må gis tilsvarende anvendelse for fri bolig i utlandet for ansatte i private foretak.

Valget stod mellom å innføre alminnelig skattefrihet eller alminnelig skatteplikt for tjenestebolig i utlandet for alle arbeidstakere, uansett arbeidsgiver. Det er et sentralt skattepolitisk prinsipp at all arbeidsinntekt beskattes likt, uavhengig av om fordelen ytes i form av penger eller som naturalytelse. Alternativet med skattefrihet for ansatte med tjenestebolig i utlandet, ville dermed stå i klar kontrast til hvordan de fleste andre naturalytelser i arbeidsforhold, herunder fri bolig, ellers behandles skattemessig.

I enkelte typer arbeidsavtaler, herunder om arbeid i utenrikstjenesten, er det etablert regler om plikt til å benytte arbeidsgivers tjenestebolig. Gunstige skatteregler kan imidlertid ikke fastlåses gjennom slike arbeidsavtaler. Forventninger om videreføring av spesielt gunstig skatteregler kan være forståelige innen den gruppen som de gunstige reglene gjelder for. Men slike forventninger kan ikke hindre Regjering og Storting i å foreta endringer i skattelovgivningen.

Jeg har forståelse for at grupper som hittil ikke har blitt beskattet for fordelen ved fri bolig, kan være bekymret for hvor stor skatteøkningen vil bli. I proposisjonen ble det derfor varslet at Finansdepartementet skal gi regler i forskrift om verdsetting av fordelen ved fri bolig i utlandet. Det ble også varslet at forskriften vil inneholde skjermingsordninger som innebærer at personell som på grunn av sitt arbeid må bo i dyre områder i utlandet, ikke skal beskattes for en urimelig stor fordel på grunn av husleienivået der.

Finansdepartementet arbeider nå med utformingen av forskriften. Det tas sikte på å innføre en regel med en nøktern sjablon for beskatningen av fordelen. Forskriften vil bli utarbeidet i dialog med Utenriksdepartementet De ansattes organisasjoner og også andre instanser som kan bli berørt av forslaget vil bli hørt.

Når det gjelder utenrikstjenesten, er det satt i gang et arbeid for å vurdere hvilke kompensasjonsordninger som er aktuelle for de ansatte som berøres av omleggingen av skattereglene, og behovet for budsjettmessig kompensasjon for Utenriksdepartementet og andre berørte departementer som følge av lovendringen.