Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:141 (2007-2008)
Innlevert: 31.10.2007
Sendt: 01.11.2007
Besvart: 06.11.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statsråden ba nylig StatoilHydro avslutte arbeidet med PUD for Troll videreutvikling. Dette høyst uvanlige grepet berører mange aktører utenfor Trollprosjektet, men beslutningen var ikke gjenstand for noen politisk debatt.
Hvordan vurderer statsråden de bekymringer som er uttrykt fra utenlandske gasskunder over norsk gassforsyning, de store avvik i anslagene fra StatoilHydro og OD, og konsekvensene for øvrige potensielle gassfelt som følge av at Gas Network Expansion-prosjektet avsluttes?

Begrunnelse

OED meddelte 18.10.07 at PUD for Troll videreutvikling ikke ville godkjennes, selv 3 måneder før PUD var fremmet. Årsaken er frykt for at økt uttak av gass på Troll vil svekke muligheten for å hente ut store mengder olje fra feltet. Mens OED opererer med tapstall opp mot 600 millioner fat olje, så hevder StatoilHydro at tapet blir maks 30 millioner fat. Denne forskjellen i estimat er svimlende 2000 pst.
OEDs avslag avslutter dermed det største investeringsprosjektet i Norge som er planlagt de neste årene, og et av de største noensinne. Spesielt leverandørindustrien har uttrykt skuffelse over at prosjektet til 50 milliarder kroner ikke realiseres. Det planlagte nye gassrøret fra Kollsnes til kontinentet stoppes som følge av dette. Det kan gjøre det vanskeligere å få bygget ut gassfelter i Norskehavet som i dag mangler en transportløsning, som Totals Victoria-felt.
OEDs avslag ble gjort uten noen form for politisk debatt, verken hva gjelder Trollfeltet i seg selv, øvrige prosjekter som berøres som følge av manglende infrastrukturutbygging, det store avviket mellom anslagene fra OD og StatoilHydro, eller hva det innebærer for norsk gasseksport og det utenrikspolitiske bildet.
Undertegnede har stor tillit til det arbeidet OD har gjort over lang tid. Samtidig er det noe uvanlig at en PUD får avslag 3 måneder før fristen for innlevering av PUD, og hvor uenigheten rundt konsekvensvurderingene er enorme. Det er jo grunn til å tro at oljen også har en verdi for StatoilHydro, og at også det selskapet har en interesse av å maksimere total verdiskapning, og ikke bare gassdelen.
Dagens Næringsliv meldte 23.10.07 at:

"EU har en rekke ganger signalisert uro over stor avhengighet av gassleveranser fra Russland og tilsvarende interesse for mer norsk gass for forsyningssikkerhetens skyld. Senest i juni besøkte EUs energikommissær Andris Piebalgs Norge og daværende olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.
- Jeg er spesielt oppmuntret av den antatte økningen i gassforsyningen fra norsk sokkel, sa Piebalgs da.
Det er grunn til å regne med at Hagas Troll-beslutning gir hevede øyenbryn i Brussel selv om statsråd Haga nå forsikrer at planer om økt gassproduksjon annetsteds fra ligger fast.
StatoilHydros informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad sier Hagas beslutning fredag utløste langt flere henvendelser fra europeiske medier og institusjoner enn fra norsk presse."

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Oljedirektoratets studier viser et stort potensiale for økt oljeutvinning fra Trollfeltet. Oljedirektoratet mener akselerert gassproduksjon, slik planen var i prosjektet Troll videreutvikling, ville ført til et direkte oljetap på rundt 65 mill. fat. I tillegg ville en økt gassproduksjon gått utover oljeutvinningen på lang sikt. Dersom vi ikke prioriterer oljen, vil man kunne se betydelige oljetapseffekter for hele produksjonsperioden til Trollfeltet. Utfra dette rådet Oljedirektoratet departementet til å ikke godkjenne en plan for utbygging og drift som innebærer akselerert gassuttak.

Jeg har derfor gitt uttrykk for at en plan for utbygging og drift som er tufta på akselerert gassuttak ikke vil bli godkjent. Bakgrunnen for beslutningen er hensynet til god ressursforvaltning. Trollfeltet har helt fra produksjonsstart hatt klare begrensninger i uttaksprofilen. Rettighetshaverne vil fortsette arbeidet med andre sider av videreutviklingen på Troll.

Norge har en lang tradisjon med å sikre et balansert uttak av olje og gass fra feltene. Ekofisk, Oseberg og Åsgard, i tillegg til Troll, er felt der produksjonsraten har vært regulert av norske myndigheter ut fra dette formålet. Beslutningen på Troll er derfor en videreføring av en forsvarlig og bærekraftig ressursforvaltning av de norske olje- og gassfeltene. Å prioritere utvikling av oljeressursene har vært svært vellykka på Troll. Vi hadde risikert å tape store verdier i oljeproduksjon dersom vi hadde framskynde gassuttaket på Troll. Gassproduksjonen kan vi alltid ta igjen senere. En lengre gassprofil fra Trollfeltet med de samme totale gassvolumene produsert vil etter mitt syn ikke påvirke langsiktig europeisk forsyningssikkerhet på negativ måte.

Det er viktig å understreke at det vil kreve stor innsats å realisere potensialet for økt oljeutvinning på Troll. Det vil måtte bores mange brønner, og det vil forutsette teknologiutvikling.

Jeg mener det var naturlig å informere rettighetshaverne på Troll nå fordi arbeidet med en plan for utbygging og drift er meget ressurskrevende, og vi ville ikke forlenge dette unødvendig. Jeg hadde tilstrekkelig kunnskap og informasjon til å fatte en beslutning, og da var det naturlig å informere rettighetshaverne om dette.

På bakgrunn av min beslutning om Troll har rettighetshaverne i prosjektet som så på behovet for en ny gassrørledning ut av norsk sokkel (GNE-prosjektet) valgt å stoppe også dette prosjektet.

Vi har gjennom hele prosessen med GNE-prosjektet hatt en tett kontakt med utenlandske myndigheter. I denne kontakten har vi informert om den betydelige usikkerheten som var knyttet til prosjektet, og da spesielt forholdet mellom olje- og gass produksjonen på Troll. Dette budskapet har også vært kommunisert til andre utenlandske og norske aktører som departementet har hatt kontakt med.

Kanseleringen av GNE-prosjektet anser jeg heller ikke som et problem i forhold til fremtidige gassutbygginger på norsk sokkel. Det tidskritiske aspektet for en evt. ny rørledning fra norsk sokkel var knyttet til Troll videreutvikling sitt behov og ikke hensynet til ressursene i Norskehavet. Gassco er spesielt oppmerksom på det fremtidige behovet for transport ut av Norskehavet og har studert alternativer parallelt med GNE-prosjektet. Dette arbeidet vil nå få økt fokus for å sikre at det norske gasstransportsystemet har kapasitet og fleksibilitet til å transportere all den gassen som kommer til å bli produsert fra norsk sokkel i årene fremover.

På bakgrunn av det ovennevnte opprettholder vi derfor våre anslag om at vi fra norsk sokkel kan komme opp i en gasseksport på mellom 125 og 140 BCM årlig i løpet av neste tiår.