Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:142 (2007-2008)
Innlevert: 31.10.2007
Sendt: 01.11.2007
Besvart: 07.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Satsingen på psykiatri skal trappes opp. Sykehus Innlandet bygger nytt DPS ved Kongsvinger Sykehus og signaliserer nå at dette vil få 12 plasser. Utbyggingen ved Kongsvinger Sykehus skal erstatte Myrvoldheimen i Åsnes som i dag har 20 plasser.
Er en slik innstramming av antall plasser i tråd med intensjonene i opptrappingsplanen for psykiatri?

Begrunnelse

Det nye DPS ved Kongsvinger sykehus var opprinnelig planlagt for 30 plasser. Kommunene i Glåmdalen gikk utfra at dette var en investering som var planlagt med utgangspunkt i en analyse av behovet. Nå signaliserer Sykehus Innlandet at det vil bli 12 plasser ved det nye DPS-et og dermed vil antall plasser faktisk reduseres i forhold til dagens 20 plasser ved Myrvoldheimen. Dette bekymrer kommunene i regionen som har uttrykt dette i brev fra Glåmdal Regionråd til Sykehus Innlandet datert 02.08.07 og i flere avisoppslag.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Helse Sør-Øst RHF opplyser at DPS Kongsvinger fra Hedmark fylkeskommune var planlagt med en kapasitet på 20 plasser for å dekke befolkningens behov for behandlingstilbud på DPS-nivå. Styret for det daværende Helse Øst RHF vedtok etter sin gjennomgang av de fylkeskommunale planene å opprettholde denne kapasiteten. Jeg er videre informert om at det ble vurdert muligheten for at Kongsvinger DPS også skulle dekke behovet for DPS-plasser for befolkningen på Nes, noe som ville medført behov for å øke plassantallet til 30 plasser. Dette ble imidlertid skrinlagt på et tidlig tidspunkt, slik at det ved vurderingen av planene til Sykehuset Innlandet HF er riktig å sammenligne eventuelle endringsforslag med planene om å etablere 20 plasser.

Helse Sør-Øst RHF har også informert meg om at de har bedt helseforetaket foreta en ny gjennomgang av investeringsplanene med sikte på å finne løsninger som gir en balansert utbygging av behandlingstilbudene på DPS-nivå innenfor opptaksområdet. Helseforetaket er herunder bedt om å vurdere muligheten for å benytte eksisterende bygningsmasse og/eller finne rimeligere løsning for gjennomføringen av utbyggingsplanene.

Dette innebærer at saken er til fortsatt behandling i Helse Sør-Øst RHF.

Jeg legger til grunn at Helse Sør-Øst RHF følger opp denne saken i henhold til sitt "sørge for"-ansvar, slik at befolkningen i området får et riktig tilbud på DPS-nivå i tråd med behovet og opptrappingsplanen for psykisk helse.