Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:144 (2007-2008)
Innlevert: 01.11.2007
Sendt: 01.11.2007
Besvart: 07.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Ifølge Drammen tidende 31 oktober har statsråden lovet at det blir bygget nytt sykehus i Buskerud, og det antydes i artikkelen at tomten kan være byggeklar i 2009. Nå frykter mange at statsrådens løfte vil bety at byggingen av sykehuset i Østfold på Kalnes vil bli skjøvet bakover i tid.
Statsråden kjenner godt til behovet for nytt sykehus i Østfold, og jeg ber derfor om et svar på hvorfor det nå kommer et løfte om bygging til Buskerud og ikke til Østfold, og om dette vil få følger for priorieringsrekkefølgen?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er innforstått med at det er behov for investeringer i sykehus både i Østfold, Buskerud og også i Hedmark, og forventer at Helse Sør-Øst RHF arbeider videre med planer for disse områdene. Min uttalelse om at det vil bli et nytt sykehus i Buskerud har ingen føringer for prioriteringen mellom prosjektene.

De regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for drift og investeringer i sin helseregion. Dette innebærer at de også er ansvarlige for å legge fram planer for investeringsaktiviteten der det tas helhetlige hensyn til framtidige tjenestebehov og økonomisk bæreevne. Regjeringen har som kjent nylig slått sammen tidligere Helse Sør RHF og Helse Øst RHF. Det nye regionale helseforetaket har fått i oppdrag å få til bedre samordning og ressursutnyttelse i den sammenslåtte regionen. Beslutninger om nye store investeringsprosjekter vil selvsagt være viktige elementer i dette arbeidet, både når det gjelder hvilke oppgaver sykehusene skal ha og i hvilken rekkefølge prosjektene skal prioriteres. Jeg er sikker på at styret for Helse Sør-Øst RHF vil utføre dette arbeidet på en god måte.