Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:145 (2007-2008)
Innlevert: 01.11.2007
Sendt: 01.11.2007
Besvart: 08.11.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Meldingen om at det norske generalkonsulatet i Minneapolis skal nedlegges, har vakt sterke reaksjoner i Norge og USA. Politiske, næringsmessige og kulturelle interesser, samt følelsesmessige bånd taler imot. Dertil kommer at amerikanere med norsk avstamning er effektive talsmenn for norske interesser i USA.
Kan det bes om en redegjørelse for hvor mye som spares på nedleggelsen, og en vurdering av om denne innsparingen står i stil med ulempene og tapte muligheter som nedleggelsen innebærer?

Begrunnelse

Det norske generalkonsulatet i Minneapolis dekker 8 stater i USA: Michigan, Wisconsin, Iowa, Nebraska, North Dakota, South Dakota og Montana. Mellom 75 og 80 pst. av de ca. 4 millioner amerikanere av norsk herkomst bor i disse 8 statene. I Minnesota hevder 800 000 av en befolkning på 4.5 millioner at de har norske aner. I North Dakota er andelen 30 pst. Embetsområdet som generalkonsulatet betjener har et dynamisk næringsliv og akademia av høy kvalitet, med store muligheter for et utvidet samarbeid med norske aktører. De vil her ofte finne det lettere å få kontakter i amerikanske næringslivsmiljøer enn i andre deler av USA. Høyteknologi og fornybar energi er noen av de aktuelle områdene for økt samarbeid. Videre står universitetene i Minnesota, North Dakota og Wisconsin, samt Luther Seminary, Bethel College, Mankato State og Waldorf College i Iowa sentralt i utvekslingsprogram mellom Norge, Minnesota og Midtvesten. Minneapolis rangerer etter New York, men foran San Fransisco og Los Angeles som finanssenter.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Samlede utgifter knyttet til driften av generalkonsulatet i Minneapolis var i 2006 ca NOK 5,5 mill. Beslutningen om å omdanne generalkonsulatet i Minneapolis fra en fagstasjon med utsendt personell til en honorær stasjon er imidlertid ikke primært tatt for å realisere en innsparing, men som ledd i vår løpende vurdering av hvordan vi på best mulig måte skal disponere gitte ressurser for å ivareta eksisterende og nye oppgaver og utfordringer som vår utenriksforvaltning stilles overfor. I en verden i stadig raskere endring er evne til omstilling og fleksibilitet av stadig økende betydning, for at vi skal kunne sette inn ressursene der det er størst behov for dem. Vi ønsker at typen nærvær mest mulig samsvarer med de oppgaver som skal løses, og samtidig sett opp mot de samlede behov for nærvær globalt.

Dette er likevel aldri enkle beslutninger å ta. Ikke minst gjelder det i et land og en region som står oss så nær som det her er snakk om. La meg derfor understreke at det ikke handler om å avslutte norsk nærvær i Midtvesten. Forholdet til USA er blant de aller viktigste for Norge, og de spesielle historiske båndene til Minnesota og de andre statene i Midtvesten har en særlig plass i dette sterke og nære bilaterale forholdet. Det vil være en prioritert oppgave for ambassaden i Washington å pleie disse forbindelsene. Det vil også være oppgaven til et forsterket honorært generalkonsulat. Forbindelsene og båndene er sterke og mangfoldige, og vi er trygge på at de vil leve og bygges videre også uten en norsk diplomatisk fagstasjon på stedet. Vi vil legge forholdene til rette for at en honorær stasjon skal kunne videreføre de sentrale oppgavene fagstasjonen i dag ivaretar, bl.a. ved at stasjonen vil få en lokalt ansatt medarbeider lønnet fra norsk side. Årlige kostnader knyttet til et slikt forsterket honorært generalkonsulat er anslått til om lag NOK 500.000. Konsulære oppgaver som bare kan ivaretas av en fagstasjon vil bli overført til de gjenværende generalkonsulatene i USA. Og for øvrig vil naturligvis vår ambassade i Washington videreføre sitt aktive engasjement i forhold til denne for Norge så viktige delen av USA.

Vi vil gjøre det vi kan for at beslutningen som er tatt ikke vil bety tapte muligheter. De nære politiske, økonomiske og kulturelle forbindelser med USA er i positiv utvikling og det er mange aktører som bidrar aktivt til dette. Utenriksdepartementet vil fortsatt prioritere en videre styrking av forholdet til USA og vil gjennom norsk representasjon i landet sørge for at vi er i stand til å ivareta de oppgaver dette medfører. Samtidig er det viktig å ha tilgjengelig ressurser og fleksibilitet til å følge opp samarbeid og muligheter i hele USA - fra østkyst til vestkyst. Fullt oppsatte generalkonsulater er ikke nødvendigvis den mest egnede form for slik oppfølging.

La meg også legge til at jeg som andre statsråder må prioritere ressurser innenfor gitte rammer. Norge vil åpne et generalkonsulat i sør Spania som følge av at tusenvis av nordmenn oppholder seg i de deler av landet. Videre vil det åpnes et generalkonsulat i sør Kina i lys av den omfattende utviklingen i denne regionen. Utenriksdepartementet jobber for å vurdere små og store omdisponeringer for å være i stand til å møte nye behov, samtidig som vi ivaretar løpende oppgaver.