Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:148 (2007-2008)
Innlevert: 01.11.2007
Sendt: 02.11.2007
Besvart: 09.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil samferdselsministeren følge opp tidligere lovnader om større bevilgninger til veisektoren og sørge for en betydelig økning av den statlige andelen til Ryfast prosjektet?

Begrunnelse

Vegprosjektet Ryfast skulle etter planen bli Ryfylkes fergefrie inngangsport til Nord-Jæren. Prosjektet er svært viktig for både befolkning og næringsliv i Ryfylke. Prosjektet skulle egentlig stått ferdig i 2007, men har blitt betydelig forsinket bl.a. grunnet mange og kompliserte utredinger.
Forsinkelsene har også medført at kostnadene er øket betraktelig, noe som kan sette prosjektet i fare.
Både Vegdirektoratet og NHO har slått fast at prosjektet har en stor nytteverdi i forhold til kostnadene. I Nasjonal Transportplan (2006-2015) slås det fast at "samferdselsdepartementet ønsker å legge stor vekt på nytteprinsippet ved statlige bevilgninger".
Ifølge oppslag på NRK Rogaland 26. oktober hevder Statens vegvesen nå at det kan bli vanskelig å få finansiert vegprosjektet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Denne regjeringen har som den første noensinne sørget for at de økonomiske rammene til Nasjonal transportplan faktisk har blitt bevilget i de årlige statsbudsjettene og har således fulgt opp sine lovnader.

Rv 13 Ryfylkeforbindelsen er et prosjekt på øvrig riksvegnett, noe som medfører at de lokale prioriteringene av de økonomiske rammer til øvrige riksveger vil bli tillagt avgjørende betydning for når prosjektet kan gjennomføres. Det er lagt opp til en fellesstrekning med E39 Eiganestunnelen som er et prosjekt på stamvegnettet. Gjennomføringen av de to prosjektene blir derfor sett i sammenheng.

I Statens vegvesens handlingsprogram for 2006-2009 er det lagt opp til å starte arbeidene på Ryfylkeforbindelsen i denne perioden. Det er lagt til grunn at kostnadene i hovedsak skal finansieres med bompenger, forutsatt at det blir tilslutning til bompengeopplegget. Det foreligger ikke godkjente reguleringsplaner for prosjektet. Forslag til endelig finansieringsopplegg er derfor ikke lagt fram til lokalpolitisk behandling.