Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvern- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:151 (2007-2008)
Innlevert: 02.11.2007
Sendt: 02.11.2007
Besvart: 13.11.2007 av miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I forbindelse med budjsettvedtaket om nasjonalbudsjettet i Stortinget i desember 2006 ble det vedtatt en åpning for inngåelse av frivillge NOx-fondavtaler som erstatning for den fiskale NOx-avgiften. Slik avtale er imidlertid ikke kommet på plass.
Hvor lenge må fiskeflåten og industrien vente før en får etablert en fondsordning til beste både for miljøet og næringslivet?

Begrunnelse

Av regjeringspartienes stortingsrepresentanter, spesielt Lars Peder Brekk, Senterpartiets parlamentariske leder, ble vedtaket om åpning for NOx-fondsordning fremstilt som en god og viktig endring i det opprinnelige fremlegget fra Regjeringen. Den samme Brekk har også i ettertid, senest i Fiskaren 3. september 2007, etterlyst handling fra Regjeringen, men ingenting har skjedd. Konkurransekraften i fiskeflåten og norsk industri rammes hardt av Regjeringens sendrektighet og manglende vilje til å inngå avtale med næringene som et flertall på Stortinget faktisk har bedt Regjeringen om å få på plass. Regjeringen legger i sitt forslag til budsjett for 2007 også opp til å kreve inn 1,6 milliarder i NOx-avgift, tilnærmet nøyaktig like mye som 2007. Dette illustrerer vel at avgiften ikke har fungert og at det ikke antas at den vil ha effekt på NOx-utslippene neste år heller.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Etter Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOx gis det avgiftsfritak for utslippskilder omfattet av miljøavtale med staten om gjennomføring av NOx-reduserende tiltak i samsvar med et fastsatt miljømål. Finanskomiteens flertall understreker i Budsjett-innst. S. nr. 1 (2006-2007) at dette kun er tale om en hjemmel som åpner muligheten for å inngå slike miljøavtaler på et senere tidspunkt. Unntaket innebærer ingen forpliktelse for staten til faktisk å inngå slike avtaler. I innstillingen stiller finanskomiteens flertall også en rekke krav til innholdet i eventuelle miljøavtaler.

Miljøverndepartementet er nå i forhandlinger med Næringslivets Hovedorganisasjon og andre næringsorganisasjoner om innholdet i en mulig miljøavtale med staten som grunnlag for midlertidig fritak for NOx-avgift.

Næringsorganisasjonene planlegger å etablere et fond for finansiering av utslippsreduserende tiltak. Finanskomiteens flertall fremholder at et slikt fond må etableres utenfor avgiftssystemet for å sikre at utbetalingene ikke blir å anse som statsmidler i relasjon til EØS-regelverket om offentlig støtte. Staten vil derfor ikke ha noe særskilt rolle i forbindelse med etablering og drift av et slikt fond.