Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:152 (2007-2008)
Innlevert: 02.11.2007
Sendt: 02.11.2007
Besvart: 09.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): På bakgrunn av uttalelser og løfter som statsråden har avgitt til media i en rekke ulike fylker, er det behov for at statsråden nå avklarer følgende:
Hvilken rekkefølge på de ulike sykehusprosjektene i Helse Sør-Øst ser statsråden for seg, og kan statsråden fremlegge en forpliktende tidsplan for detaljplanlegging, byggestart og ferdigstillelse av det nye Østfoldsykehuset?

Begrunnelse

Jeg har tidligere, i Stortingets spørretime onsdag 1. februar 2006, konfrontert statsråden med hennes egne uttalelser til Hamar Arbeiderblad 13. januar, hvor statsråden uttalte at Regjeringen senest i 2009 vil vedta å bygge et nytt sykehus på Hedmarken.
Denne uttalelse vakte stor bekymring og uro i Østfold, og som stortingsrepresentant fant jeg det nødvendig å bringe klarhet i om statsråden hadde til hensikt å endre Helse Østs prioritering av det nye Østfoldsykehuset som det neste store utbyggingsprosjektet i helseregionen. Selv om statsrådens svar i spørretimen ikke bragte noen fullgod avklaring av rekkefølgen på sykehusprosjektene i Østfold og Hedmark, noterte jeg meg at statsråden i sitt svar på mitt 2. oppfølgingsspørsmål uttalte bl.a.: " ..Det (sykehuset i Østfold - min tilføyelse) har kommet lenger i planlegginga enn det nye Sjukehuset Innlandet. Dermed vil det sannsynligvis også komme litt før det på Hamar."
Nok en gang har uttalelser fra statsråden til pressen skapt ny uklarhet i dette spørsmålet. I Drammens Tidende for i går 31. oktober kunne vi lese: "Etter massivt press fra lokalsamfunnet garanterte helseminister Sylvia Brustad i går at det skal bygges nytt sykehus i Buskerud."
Både i stortingsvalgkampen 2005 og nå i forbindelse med lokalvalgkampen 2007 har jeg registrert at helseministeren selv og/eller statsministeren har reist landet rundt og lovet nytt sykehus i en rekke fylker. Disse løftene har det til felles at de har skapt store forventninger om rask byggestart. Summen av alle løfter er imidlertid nå blitt så stor, at jeg er redd Regjeringen har "malt seg inn i et hjørne" og plutselig kommer i en situasjon hvor den må gå mot summen av alt de er for.
Nå har statsråden i tur og orden uttalt seg slik at lokalpressen i tre ulike fylker har skrevet: "Det kommer nytt sjukehus i Østfold", "Det kommer garantert et nytt sjukehus i Hamar-området" og "Sylvia Brustad garanterer at det skal bygges nytt sykehus i Buskerud".
Jeg tror alle innser at det før eller siden er behov for å bygge nye sykehus mange steder i landet. I virkelighetens verden er det imidlertid slik at ikke alle prosjekter kan realiseres samtidig. I Østfold har vi arbeidet for og ventet på nytt sykehus sammenhengede de siste 15-20 år. Det er derfor helt avgjørende at det nye Østfoldsykehuset nå kommer før og ikke siden. De bygningsmessige forhold ved sykehuset i Fredrikstad er nå så dårlige at det er et akutt behov for å komme raskt i gang med bygging av det nye sykehuset. Østfoldsamfunnet vil ikke lenger akseptere ytterligere utsettelser.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg ser helt klart behovet for nytt sykehus i både Østfold, og Buskerud. Mine uttalelser om at det vil bli et nytt sykehus i Buskerud har ingen føringer for prioriteringer mellom disse to prosjektene. Regjeringen har som kjent nylig slått sammen tidligere Helse Sør RHF og Helse Øst RHF og det forventes at det nye regionale helseforetaket arbeider videre med planer for begge disse områdene, og også Hedmark hvor det planlegges nytt sykehus.

Det er de regionale helseforetakene - i dette tilfelle Helse Sør-Øst - som har det helhetlige ansvaret for drift og investeringer i sin helseregion. Dette innebærer at de har beslutningskompetanse til å vurdere og prioritere de ulike investeringsprosjektene i regionen, samt igangsette enkeltprosjekter. Det nye regionale helseforetaket har fått i oppdrag å få til en bedre samordning og ressursutnyttelse i den sammenslåtte regionen. Beslutninger om nye store investeringsprosjekter er et viktig element i dette arbeidet, både når det gjelder hvilke oppgaver sykehusene skal ha og i hvilken rekkefølge prosjektene skal prioriteres. Investeringsbeslutninger i sykehus har innvirkning på framtidig økonomi - men også ikke minst det faglige innholdet og tilbudet til befolkningen på lang sikt. Det er Helse Sør-Øst som har ansvar for å komme fram til prosjekter som kan gi et best mulig tilbud til befolkningen i sin region, og jeg har full tillit til de prioriteringer og vurderinger som gjøres i Helse Sør-Øst RHF.