Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:156 (2007-2008)
Innlevert: 02.11.2007
Sendt: 05.11.2007
Besvart: 15.11.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Den statlige idrettspolitikken har som et grunnleggende mål at flest mulig skal gi mulighet til å utøve idrett og fysisk aktivitet. Konkurranseanlegg for svømmeidrett er en stor mangelvare, pr. i dag eksisterer det ikke internasjonale godkjente anlegg i Norge.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at også denne idretten blir sikret tilfredsstillende konkurranseanlegg?

Begrunnelse

Det er viktig å legge til rette for fysisk aktivitet. Svømming er populært i alle aldersgrupper. Det er i dag en stor mangelvare å få tilgang til basseng med vann i mange steder. Basseng som er godkjent til konkurranseanlegg er helt fraværende. Det er blitt vedtatt å bygge et anlegg i Bergen. Kanskje må en se på finansieringssystemet for å reise slike bygg, slik at de som har ønske om å satse på svømmeidretten får bedre mulighet til det.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Den statlige idrettspolitikken er basert på at befolkningen skal gis mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet, jf. St.meld. nr. 14 (1999-2000) Idrettslivet i endring. Idrettsanlegg for barn og ungdom samt anlegg med stort brukspotensial, er prioritert i meldingen når det gjelder tilskudd fra spillemidlene til idrettsformål. Svømmeanlegg er blant disse. Stortinget sluttet seg til dette ved behandlingen i 2001.

I St. meld. nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle framgår det til at tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg er det mest sentrale virkemiddel i den statlige idrettspolitikken. I 2007 ble det ytt 636 millioner kroner i tilskudd til idrettsanlegg i kommunene.

I 2006 og 2007 ble det gitt tilskudd fra spillemidlene til idrettsformål til i alt 68 svømmeanlegg.

Det er per i dag 648 basseng som er 12,5 m, det er 69 basseng som er 16 2/3 m, 199 basseng som er 25 m og fire basseng som er 50 m. Disse fire er Oasen i Namsos, Pirbadet i Trondheim, Ankerskogen på Hamar og Tøyenbadet i Oslo. Flesteparten av 25 m og 50 m bassengene benyttes til konkurranseaktivitet. I tillegg bygges et 50 m basseng i Drammen (Marienlystbadet) som etter planen skal ferdigstilles høsten 2008, samt hovedanlegget i Bergen som er under planlegging for åpning i 2011.

Store anlegg er til særskilt vurdering i departementet innenfor den økonomiske rammen som er til disposisjon. Departementet gir idrettsfunksjonell forhånds-godkjenning, men arrangementstekniske krav settes av det internasjonale og det nasjonale svømmeforbundet. Dette kan være krav til tribunekapasitet, plass til sekretariat, osv.

For å imøtekomme behovet for ekstra tilskudd til kostnadskrevende anlegg, ble svømmehaller definert som et av satsingsområdene i det anleggspolitiske programmet i perioden 2003 - 2006. Under dette programmet ble hovedanlegget for svømming i samråd med Norges Svømmeforbund, lagt til Bergen. I tillegg er det tildelt ekstra midler til 50 m bassenget i Drammen.

Departementet legger opp til et nytt anleggspolitisk program for perioden 2007 - 2010. En del av programmet vil omfatte kostnadskrevende anlegg, og her vil store (50 m) svømmeanlegg være en aktuell anleggstype.