Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:157 (2007-2008)
Innlevert: 02.11.2007
Sendt: 05.11.2007
Besvart: 12.11.2007 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Har kommunal- og regionalministeren oversikt over hvilke selskaper som landets kommuner- og fylkeskommuner har eierinteresser i?

Begrunnelse

Det ønskes å få tilsendt en liste over alle selskaper som har kommune og/eller fylkeskommune som aksjonær.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det finnes per i dag ingen samlet oversikt over hvilke selskaper kommuner og fylkeskommuner har eierinteresser i. Kommuner og fylkeskommuner skal hvert år føre et fullstendig regnskap med oversikt over transaksjoner til drift og investeringer. I tillegg skal kommuner og fylkeskommuner sette opp en balanse, som er en oversikt over eiendeler på den ene siden og gjeld og egenkapital på den andre siden. Kommunenes eiendeler inkluderer blant annet eierandeler i aksjeselskaper. I tillegg skal kommuner og fylkeskommuner i henhold til regnskapsforskriften gi informasjon gjennom noter. I notene skal aksjer og andeler i selskaper som er ført opp som anleggsmidler, spesifiseres etter selskap. Det skal opplyses om balanseført verdi, eventuell markedsverdi og eierandel i hvert selskap. Den etterspurte informasjonen finnes derfor i hver enkelt kommunes og fylkeskommunes årsregnskap.

Det vises til St.prp. nr. 1 (2007-2008) for Kommunal- og regionaldepartementet og omtalen av kjønnsrepresentasjon i kommunale aksjeselskaper. For statsaksjeselskaper gjelder det etter aksjeloven et krav om jevn kjønnsmessig balanse i selskapets styre. Det er ønskelig at det samme kravet skal gjelde for kommunalt eide aksjeselskaper. Departementet utreder nå om og på hvilken måte et krav om jevn kjønnsmessig balanse i styret kan gjøres gjeldende for kommunalt eide aksjeselskaper, med sikte på å fremme et lovforslag i løpet av 2008. I denne forbindelsen har departementet satt i gang en kartlegging av kommunale og fylkeskommunale aksjeselskaper og egenskaper ved disse. Den etterspurte informasjonen vil derfor kunne foreligge og gjøres tilgjengelig på et senere tidspunkt.