Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til miljøvern- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:158 (2007-2008)
Innlevert: 02.11.2007
Sendt: 05.11.2007
Besvart: 13.11.2007 av miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Arbeidet med en ny naturmangfoldlov er et omfattende og viktig lovarbeid i denne stortingsperioden.
Når har statsråden tenkt å fremme dette lovforslaget for Stortinget?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: NOU 2004: 28 om ny naturmangfoldlov og endringer i eksisterende lover ble sendt ut på en bred høringsrunde med høringsfrist høsten 2005.

Det er kommet inn mange uttalelser og høringsmaterialet er samlet sett svært omfattende. Det er bred støtte blant høringsinstansene for at det lages en ny naturmangfoldlov. Særlig trekkes det frem at det er behov for en samordnende, helhetlig lov med felles prinsipper for forvaltningen av naturens mangfold på tvers av sektorer, fordi et slikt virkemiddel mangler i dag. Enkelte grupper som næringsorganisasjoner og kommuner har imidlertid hatt konkrete innsigelser til flere av Biomangfoldlovutvalgets forslag. Det er bl.a. fremkommet kritikk på at brukeraspektet og hensynet til bærekraftig bruk ikke er godt nok ivaretatt i lovforslaget, at lokal forvaltning er for lite vektlagt, og at konsekvensen av enkelte forslag er for lite utredet.

Bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet er et av kjerneområdene innenfor miljøpolitikken. Samtidig er det spesielt komplekst og krevende fordi det mer enn noe annet miljøpolitisk område forutsetter en helhetlig politikk på tvers av sektorene. Den nye naturmangfoldloven er et stort og viktig løft for dette arbeidet. Det berører alle samfunnssektorer som påvirker eller utnytter naturressurser. Jeg anser det derfor som vesentlig at arbeidet gjøres grundig, og at alle hensyn er nøye vurdert.

I lys av at dette har departementet i lovarbeidet brukt mye tid på møter og drøftinger med berørte instanser, interesseorganisasjoner og kommuner. Det er også gjennomført tilleggsutredninger for bedre å klarlegge rekkevidden og virkningen av lovforslaget for berørte sektorer, samt de økonomiske og administrative konsekvensene.

Departementets plan var at et forslag til ny naturmangfoldlov skulle legges frem i løpet av 2007. Lovarbeidet har imidlertid vært mer komplekst og tidkrevende enn opprinnelig antatt.

Det vil derfor ikke være mulig å sluttføre arbeidet i løpet av inneværende år. Min ambisjon er å legge frem et forslag til ny naturmangfoldlov i 2008, helst før sommeren.