Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvern- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:160 (2007-2008)
Innlevert: 05.11.2007
Sendt: 06.11.2007
Besvart: 13.11.2007 av miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Norges første gasskraftverk ble offisielt åpnet torsdag 1. november på Kårstø. Anlegget er det mest miljøvennlige gasskraftverket i verden, men vil slippe ut 1,2 millioner tonn CO2. Utslippet kommer inn under klimakvoteloven.
Kan statsråden forsikre om at Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø vil få tildelt gratiskvoter for CO2 på linje med tilsvarende anlegg i EU, og i tråd med de forutsetninger, basert på tildelt konsesjon/utslippstillatelse, som Naturkraft la til grunn ved investeringsbeslutning?

Begrunnelse

Det har vært en allmenn forståelse om at gasskraftverket på Kårstø vil behandles på linje med tilsvarende gasskraftverk i Europa hva gjelder tildeling av gratis CO2-kvoter.

I Soria Moria-erklæringen, side 59, står det:

"at konsesjonene som er gitt for gasskraft skal stå ved lag."

Dag Terje Andersen understreket under hans offisielle åpning av Kårstø torsdag 1/11-07, at det kraftverket som er bygget på Kårstø er det reneste i Europa og er basert på den beste tilgjengelig teknologien som finnes i dag. Og Kårstø har den høyeste virkningsgraden som er mulig i dag for produksjon av elektrisitet.
Det er heller ingen grunn til at Kårstø-verket skal få strengere krav enn det som fremkommer i Mongstadavtalen. I avtalen fremkommer det at
Statoil dekker kostnader tilsvarende selskapets alternative CO2-kostnad dersom de ikke hadde gjennomført CO2-håndtering (m.a.o., CO2-kostnader tilsvarende annen konkurranseutsatt norsk industri. Konkurranseutsatt industri får tildelt frikvoter.)
Under Stortingets behandling av klimakvoteloven i juni 2007 skrev derimot daværende miljøvernminister Bjørnøy, i brev datert 13.06.07, til Energi- og miljøkomiteen at:

"Regjeringen har funnet grunn til å sette av en kvotereserve til nye gasskraftverk som skal basere seg på rensing, og høyeffektive kraftvarmeverk med konsesjon. Endelig størrelse på gasskraftreserven blir fastsatt i forbindelse med fastsettelsen av den samlede kvotemengden."

og

"Det har ikke vært et eget mål om å likebehandle gasskraftverk med tilsvarende verk i de nevnte EU-landene. Mer detaljerte regler for tildelingen fra reserven vil for øvrig bli fastsatt i forskriften."

og

"...nye gasskraftverk, dvs. gasskraftverk som ikke har hatt ordinære utslipp innen lovens ikrafttredelse 1. juli 2007, skal basere seg på rensing for å få tildelt kvoter fra gasskraftreserven. Gasskraftverket som allerede har konsesjon vil kunne få kvoter dersom de kan klassifiseres som et høyeffektivt kraftvarmeverk. Mer detaljerte regler vil bli gitt i forskrift."

Det er derfor ønskelig at statsråden nå konkretiserer hva reglene i forskriften betyr for Kårstø, som verken baseres på rensing eller klassifiseres som høyeffektivt kraftvarmeverk.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Opplysningene som ble gitt til Stortinget i forbindelse med behandlingen av Ot.prp. nr. 66 (2006-2007) om lov om endringer i klimakvoteloven m.m. står fortsatt ved lag. Regjeringen arbeider nå med å konkretisere klimakvotelovens § 7 fjerde ledd om etablering av en kvotereserve for vederlagsfri tildeling av kvoter til nye gasskraftverk som skal basere seg på rensing og til høyeffektive kraftvarmeverk med konsesjon. Et forskriftsutkast med regler om en kvotereserve for gasskraftverk vil bli sendt på høring om kort tid.