Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:161 (2007-2008)
Innlevert: 05.11.2007
Sendt: 06.11.2007
Besvart: 13.11.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Det er flere faktorer som fører til oppgang eller nedgang i verdien på aksjer, og det er ulike forhold som kan begrunne utenlandske kjøp i enkeltselskaper.
Hvilket faglig grunnlag har statsråden for å hevde at det beviselig ikke er en statsrabatt på statlig deleide selskaper, eller at Stoltenberg II-regjeringens eierskapspolitikk ikke har ført til økt skepsis, høyere risikopremie og mindre kjøp i statseide bedrifter enn det ellers ville vært?

Begrunnelse

Statsråden forsøker i Aftenposten den 5. november 2007 å gå i møte påstandene fra flere aktører om at det er oppstått en rabatt på statlig eide selskaper på grunn av uforutsigbar og uryddig utøvelse av det statlige eierskapet.
Børsdirektør Bente A. Landsnes har uttrykt bekymring over utøvelsen av det statlige eierskapet og konsekvensene for disse selskapene så vel som for alle selskapene på Oslo Børs. En rekke aktører i aksjemarkedet har uttrykt samme bekymring.
Det er enkeltepisoder og uryddighet i utøvelsen av eierskapet som skaper bekymring for lavere verdsettelse av selskaper staten er eier i. Styreledere og styrekandidater blir kastet av Regjeringen på grunnlag av støy i media og politisk press fra partiorganisasjonene eller LO. Beslutningsprosessen rundt Odfjell-saken våren 2006 er grundig dokumentert i tidligere LO-leder Gerd Liv Vallas bok "Prosessen". Statsminister Jens Stoltenberg lot seg ifølge boken presse av Valla til å kaste en styrelederkandidat til Statoil som på forhånd var klarert av Regjeringen.
Sommeren 2007 ble Jan Reinås kastet som styreleder i Hydro på grunn av mediastøy i forbindelse med terminering av opsjonsordningene til ledergruppen i Hydro, en sak næringsministeren var orientert om på forhånd. Avsettelsen av Reinås skjedde i strid med de føringer som Regjeringen selv la i eierskapsmeldingen behandlet samme vår. Flere av styremedlemmen i Hydro tok ikke gjenvalg som følge av uryddig eierskap fra statens side, og selskapet har nå kun norske styremedlemmer.
Næringsministeren har tidligere etterlyst dokumentasjon på at det foreliger en aksjerabatt, hvilket er en faglig sett komplisert oppgave utover å ta innspill fra investorer og aksjemarked til etterretning. Det er flere faktorer som kan gi oppgang eller nedgang i verdien på aksjer, og det er ulike forhold som kan begrunne utenlandske kjøp av aksjer i enkeltselskaper.
Næringsministeren hevder i Aftensposten 5. november at utenlandske kjøp av aksjer i StatoilHydro og Hydro etter opsjonsbråket "(...)beviser at de som mener det er en aksjerabatt i selskaper med stort statlig eierskap åpenbart tar feil."
Næringsministeren unnlater å dokumentere påstanden med andre forhold enn at andelen utenlandske investorer har økt, hvilket kan skyldes hendelser som ikke har noe med Regjeringens eierskapspolitikk å gjøre.
Det er intet i artikkelen som dokumenterer at ikke kjøpene ville vært større og aksjekursene høyere dersom Regjeringen hadde ført en mer ryddig og forutsigbar eierskapspolitikk.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Bakgrunn for mine kommentarer i Aftenposten om det utenlandske eierskaper i selskap hvor staten er en stor medeier, er uttalelser fra ulike aktører om at det statlige eierskapet ville føre til at utenlandske investorer ville velge bort norske selskaper der staten er eier. Det har blant annet vært hevdet at utenlandske investorer er i ferd med å trekke seg ut av det norske markedet. Økende statsrabatt har også vært trukket fram som en konsekvens.

Dette er påstander som jeg selvsagt tar på alvor. Et naturlig utgangspunkt er da å se på hva som faktisk har skjedd i det norske markedet.

I tallmaterialet for utenlandsk eierandel, omsetning og verdiutvikling i statsdominerte selskaper, som Oslo Børs produserer, har vi ikke funnet opplysninger som støtter slike påstander. Utlendingers andeler av børsverdiene har aldri vært så høye som nå. De har økt jevnt gjennom perioden etter at staten la frem sin eierskapsmelding i desember i fjor og utgjorde 41,4 prosent ved utgangen av oktober i år.

Nærmere gjennomgang av utenlandsk eierandel i de børsnoterte selskapene med statlig eierskap viser at de utenlandske eierandelene i gjennomsnitt har økt i gjennom 2007. Etter en viss nedgang frem til mai i år, har utenlandsandelen igjen steget markert i enkelte selskaper, blant annet i Norsk Hydro ASA. Tallene viser ingen flukt av utenlandske investorer bort fra selskapene hvor staten er eier.

Tall for omsetning viser at likviditeten ikke har gått ned. Utenlandske investorer står for en stor del av handelen i disse aksjene. Avkastningen i selskapene har vært god. Ved beregning av avkastning i forhold til sammenlignbare selskaper må det tas hensyn til selskapsspesifikke forhold i perioden. Det gir lite mening å sammenlikne relativ utvikling mellom selskaper som ikke er identiske og ikke handles i de samme markeder. Jeg kan ikke se at noen hittil har lagt fram konkret materiale som gir grunnlag for å slå fast noen rabatt som skyldes statlig eierskap.