Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:162 (2007-2008)
Innlevert: 05.11.2007
Sendt: 06.11.2007
Besvart: 12.11.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spørsmål 73 og 111 (2007-2008). I svar på spørsmål 111 opplyser statsråden:"Mitt svar på spørsmål nr. 73 (2007-2008) var basert på opplysninger innhentet fra Kystverket i sakens anledning. Kystverket har i etterkant korrigert sine opplysninger. På grunn av dette ga jeg derfor opplysninger i mitt svar på spørsmål nr. 73 (2007-2008) som det ikke fullt ut er dekning for."
Hvilke konsekvenser får dette for Kystverkets ledelse?

Begrunnelse

Det er heldigvis svært sjelden en offentlig fagetat feilinformerer fagstatsråd i forbindelse med svar som skal gis på spørsmål som stilles fra Stortinget.
Saken er alvorlig; og jeg går ut fra at statsråden følger opp dette overfor Kystverkets på en tydelig måte.
For øvrig har jeg også merket meg følgende i svaret på spørsmål 111:

"Jeg vil sørge for at det iverksettes en evaluering etter Server-aksjonen i tråd med det svaret jeg ga på spørsmål nr. 73. Jeg har hele tiden forutsatt at det i den forbindelse skal benyttes en uavhengig, ekstern konsulent, og at evalueringen også skal omfatte den samlede håndteringen av den oppståtte situasjonen, aksjonsledelsen, den påfølgende strandrensningen og spørsmål knyttet til økonomisk rolleblanding og habilitet."

Jeg er glad for at slik evaluering vil skje gjennom bruk av uavhengig faginstans; og forutsetter tilbakemelding til Stortinget på egnet måte.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Det er viktig at de opplysninger departementet mottar fra en fagetat er fullstendige og kvalitetssikrede. Dette gjelder spesielt når opplysningene skal brukes i dokumenter og svar til Stortinget for å sikre at de forhold som Stortinget stiller spørsmål om blir best mulig opplyst. Dette er presisert overfor Kystverket, og jeg har tillit til at dette blir fulgt opp for fremtiden.