Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:163 (2007-2008)
Innlevert: 05.11.2007
Sendt: 06.11.2007
Besvart: 12.11.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Vil den norske regjering ta internasjonale initiativ for eksempel i FN-systemet for å få spørsmål knyttet til dalitenes (kasteløse i India) sin situasjon på en internasjonal dagsorden som menneskerettighetsbrudd, og på hvilken måte?

Begrunnelse

Raftoprisen ble i år gitt til NCDHR (The National Campaign on Dalit Human Rights). Organisasjonen arbeider for bedre menneskerettigheter og liv for Indias mange kasteløse. Dessverre var det ingen i Utenriksdepartementets politiske ledelse som hadde mulighet til å møte representantene fra organisasjonen da de var her i forrige uke. Deler av utenrikskomiteen hadde mulighet, og et vesentlig ønske fra organisasjonen var norsk hjelp til å få satt dalitenes situasjon, volden og menneskerettighetsbruddene de møter på den internasjonale dagsorden.
Organisasjonen har bl.a. for eksempel å få FNs CERD til å ha fokus på saken, Indias regjering har motsatt seg dette. Det er derfor interessant å vite hva den norske posisjonen er til dette, og om det er andre initiativ Regjeringen kan tenke seg å ta.
I lys av statsrådens svar på skriftlig spørsmål nr. 49 fra stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen om å ta opp dalitenes sak med Indias finansminister, er det særlig viktig å få vite om Regjeringen mener dette er en sak også i internasjonale organer. I svaret gir statsråden uttrykk for en positiv beskrivelse av Indias myndigheters politikk overfor dalitene.
Jeg vil få understreke at nasjonalt lovverk i mange land er ikke ensbetydende med at menneskerettigheter ikke brytes, og at de rapportert dalitenes egne og andre organisasjoner har gjort av situasjonen for dalitene så langt fra tyder på at ord og handling henger sammen, og i praksis er mange daliter rettsløse.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Dalitenes situasjon i India er eksempel på en gruppe mennesker som, med grunnlag i eldgamle strukturer og tradisjoner, ekskluderes og utsettes for brutale overgrep. Selv om den indiske grunnloven forbyr diskriminering på bakgrunn av kaste, er det en kjensgjerning at dalitene holdes nede og kontrolleres ved hjelp av uformelle sanksjonsmetoder.

Indiske myndigheter har tatt omfattende grep for å forbedre dalitenes stilling i samfunnet, men det må dyptgripende holdningsendringer til. Derfor er internasjonal oppmerksomhet viktig, og derfor var det gledelig at årets Raftopris ble gitt til The National Campaign for Dalit Human Rights (NCHDHR). Et bredt folkelig engasjement er et nødvendig supplement til offentlige myndigheters innsats. Prisen er en viktig oppmuntring til alle som arbeider for å bedre dalitenes situasjon.

Jeg vil understreke at regjeringen tar sterk avstand fra diskriminering - om det er på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller kaste. Vi gir uttrykk for dette i mange sammenhenger, også i FN. FNs Menneskerettighetskerklæring og Konvensjonen for avskaffelse av rasediskriminering, som India har tiltrådt, inneholder et klart forbud mot diskriminering. Vi mener at kastetilhørighet omfattes av disse diskrimineringsforbudene.

Norge vil fortsette å arbeide mot urettmessig forskjellsbehandling av utsatte grupper i alle relevante sammenhenger. Samtidig er det viktig for oss å ta utgangspunkt i det eksisterende multilaterale rammeverket og bidra til å gjøre dette mest mulig operativt.

Derfor har Norge vært en aktiv bidragsyter i arbeidet med å etablere det nye Menneskerettighetsrådet. Ett element i rådets arbeid skal være at alle medlemslandene gjennomgåes jevnlig for å kartlegge om de overholder sine menneskerettslige forpliktelser. India skal være blant de første landene som vil bli vurdert i 2008. Vår anbefaling er derfor at NCDHR benytter sin mulighet til å påvirke dette arbeidet.