Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:164 (2007-2008)
Innlevert: 06.11.2007
Sendt: 07.11.2007
Besvart: 14.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Miljøverndepartementet har ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak om midlertidig fredning av Halden sykehus. Dette berører tilbudet til pasienter med psykiske lidelser i Østfold.
Kan statsråden svare på om de ubesatte psykiatriske legestillingen i sykehuset Østfold nå er besatt, og også orientere om hva som nå vil skje med tilbudet til denne pasientgruppen på kort og lang sikt?

Begrunnelse

Nå som Miljøverndepartementets vedtak foreligger vil jeg anta at dette får følger for ferdigstillelsen av den psykiatriske avdelingen i Halden. Jeg mener nå det er viktig å få klarhet i hva dette vil bety av utsettelser, eller om det må gjøres endringer som medfører at de planlagte avdelingene ikke blir opprettet. Tilbudet til dem som har spiseforstyrrelser har blitt tatt opp ved flere anledninger, da mange frykter at tilbudet blir svekket og ikke styrket slik det burde bli. Tidligere i år var det også mange ubesatte lege- og psykologspesialiststillinger innenfor Sykehuset Østfold. 7. mars i år svarte statsråden på vegne av Sykehuset Østfold at disse stillingene skulle være på plass i løpet av året. Spørsmålet jeg stiller omfatter derfor både den fysisk plassering av psykiatritilbudene på kort og lengre sikt, men også hvordan situasjonen nå er når det gjelder spesialiststillingene når det gjelder leger og psykologer.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I spørsmålet om psykiatristillinger viser representanten til muntlig spørretime 7. mars d.å. der jeg redegjorde for sykehuset Østfold HF sitt rekrutteringsprogram for å få på plass nok psykiatrikompetanse ved foretakets ulike tilbud innen psykisk helsevern. Jeg sa den gangen at Helse Sør-Øst RHF hadde informert meg om at de regnet med at de fleste ubesatte stillingene ved Sykehuset Østfold RHF ville være dekket i løpet av året.

Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at det per i dag er i bruk 72 av 81 stillingshjemler for leger/legespesialist i psykisk helsevern ved Sykehuset Østfold HF. De ubesatte stillingene er jevnt fordelt mellom enhetene for å sikre forsvarlig drift. Helse Sør-Øst RHF opplyser at de vurderer at Sykehuset Østfold HF har en god dekning av spesialister innen psykisk helsevern. Jeg vil likevel poengtere at rekruttering av spesialister alltid vil være en kontinuerlig prosess, som vil være særlig utfordrende innenfor et felt som psykisk helsevern, der behandlingskapasiteten er mer enn doblet på åtte år.

Videre tas spørsmålet om konsekvenser av at Miljøverndepartementet opprettholdt det midlertidige fredningsvedtaket av gamle Halden sykehus opp, og hvilke konsekvenser dette vil kunne få for behandlingstilbudet på kort og lang sikt.

Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at planene for Haldenklinikken er ombygging for en samlokalisering av dag- og døgntilbud innen psykisk helsevern som i dag er lokalisert til Halden og Sarpsborg spredt på ulike lokaler, samt sosialmedisinsk senter for Halden og enhet for spiseforstyrrelser. Det er i tillegg planlagt et distriktsmedisinsk senter, laboratorie- og røntgentjenester samt kommunal legevakt i lokalene. Helse Sør- Øst RHF opplyser at de vurderer at en samlokalisering av disse ulike enhetene/ tjenestene vil gi helseforetaket mer robuste og rekrutteringsfremmende fagmiljø, som igjen vil ha betydning for aktivitetsnivå og kvalitet. Helse Sør- Øst informerer videre om at konsekvensene av den forsinkelsen som nå har oppstått i hovedsak dreier seg om at man ikke får hentet ut de positive effekter som man forutsetter at en samlokalisering i Haldenklinikken vil representere. Helse Sør-Øst RHF forsikrer imidlertid at inntil alt er på plass, vil pasientene få et ordinært behandlingstilbud innenfor de enheter som finnes i dag inkludert pasienter med spiseforstyrrelser som trenger døgnbehandling.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at Riksantikvarens midlertidige fredning av Halden sykehus og Miljøverndepartementets avvisning av Sykehuset Østfolds klage på fredningsvedtaket, innebærer at videre framdrift i byggesaken må gjennomføres i samarbeide med Riksantikvaren. Sykehuset Østfold vil sammen med Riksantikvaren gå gjennom det gjenstående av byggeprosjektet for å skaffe full oversikt, der formålet er å komme fram til løsninger som er tilfredsstillende for de framtidige brukerne og som samtidig ivaretar verneinteressene.

Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om at denne prosessen blir gitt høy prioritet fra sykehusets side, og Miljøverndepartementet har også oppfordret Riksantikvaren til å prioritere dialogen med tiltakshaver.

Jeg har bedt Helse Sør-Øst RHF om å orientere departementet om resultatet av dialogen mellom Riksantikvaren og Sykehuset Østfold HF. Jeg vil forsikre meg om at det er god oppfølging for at prosjektet ikke får flere unødvendige forsinkelser.