Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:170 (2007-2008)
Innlevert: 06.11.2007
Sendt: 07.11.2007
Besvart: 13.11.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Mener justisministeren at henleggelse av en slik sak, som gjelder så omfattende misbruk av offentlige midler, er forenlig med Regjeringens uttalte mål om å bekjempe kriminalitet?

Begrunnelse

TV2 avdekket at Riyo Rajo ikke hadde hatt de aktivitetene de oppga å ha, og at lederen uttalte at han var mot integrering - til tross for at ungdomshuset skulle være et integreringstiltak.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet politianmeldte saken.
Politiet har på grunn av ressursmangel ikke etterforsket det omstridte somaliske ungdomshuset Riyo Rajo. Ungdomshuset skal i perioden 2004-2006 mottatt til sammen 3 313 000 kroner i statlig tilskudd, forvaltet av fire forskjellige direktorater.
Det er betydelige midler, og det gir helt feil signaler dersom man kan slippe unna med å sløse med så store beløp uten at det får konsekvenser.
Undertegnede mener det er viktig at slike saker blir fulgt opp av politiet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil innledningsvis bemerke at det hører inn under påtalemyndighetens kompetanseområde å treffe avgjørelser om etterforskningen og påtalebehandling av straffesaker. Riksadvokaten er øverste påtalemyndighet, og er i sin utøvelse av påtalemyndigheten ikke underlagt Justisdepartementet ved statsråden. Jeg har derfor ikke mulighet til å gripe inn i enkeltsaker som den det vises til i spørsmålet, og kjenner heller ikke detaljene i saken.

På generelt grunnlag vil jeg imidlertid understreke at det er høyt prioritert arbeid for regjeringen å bekjempe kriminalitet og sørge for en forsvarlig og effektiv straffeforfølgning. Det er i denne sammenheng helt avgjørende at publikum har tillit til politiets straffesaksarbeid. Det jobbes derfor kontinuerlig med å forbedre elementer som kvaliteten på etterforskingen, saksbehandlingstid og oppklaringsprosenten. Samtidig er det et ufravikelig krav at straffesaksbehandlingen holder en slik kvalitet at man sikrer riktige avgjørelser og ivaretar den enkeltes rettssikkerhet på et hvert trinn av saken.

Riksadvokaten har som øverste påtalemyndighet gitt sentrale og landsdekkende føringer for hvilke sakstyper som skal prioriteters. Sakstypene prioriteres hovedsaklig på grunn av sin alvorlighetsgrad.

Det gis betydelig rom for regional og lokal prioritering av behandlingen av den øvrige kriminaliteten. Ved slik prioritering foretas det en sammensatt vurdering med utgangspunkt i kriminalitetens samfunnsskadelige virkning og hvordan den påvirker den alminnelige trygghetsfølelse i lokalsamfunnet.

Politidistriktets arbeidssituasjon og hvor omfattende etterforsking den aktuelle sak antas å kreve, må vurderes. Det tas særlig hensyn til å opprettholde publikums tillit til politiet og den alminnelige trygghetsfølelse i lokalsamfunnet.

For ordens skyld nevner jeg også at anmeldere som mener at deres sak feilaktig har blitt henlagt har anledning til å påklage avgjørelsen til nærmeste overordnede påtalemyndighet.