Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:172 (2007-2008)
Innlevert: 07.11.2007
Sendt: 08.11.2007
Besvart: 13.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hva vil statsråden gjøre for at de statlige transportetatene på best mulig måte bidrar med at framdriften holdes for dette prosjektet som er sentralt i forhold til byutviklingen på Nord-Jæren?

Begrunnelse

Jeg er gjort kjent med at Samferdselsdepartementet har stilt krav om at det må gjennomføres såkalt KS1-prosess (kvalitetssikring 1 prosess) for bybaneprosjektet på Nord-Jæren. Det innledende KS1-arbeidet utføres med Rogaland fylkeskommune som hovedansvarlig i samråd med Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og Jernbaneverket. Arbeidet er tidskritisk i forhold til prioritering av prosjektet i Nasjonal Transportplan for perioden 2010-2013.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Rogaland fylkeskommune (RFK) har startet en ambisiøs planleggingsprosess med sikte på å få bybanen på Nord-Jæren omtalt ved neste rullering av Nasjonal transportplan (NTP) som etter planen skal legges fram for Stortinget om ett års tid. Jeg har merket meg det lokale engasjementet for dette store prosjektet.

Selv om det er lokale myndigheter som "eier" bybaneprosjektet, vil det neppe være mulig å komme utenom en eller annen form for statlig medfinansiering - dersom prosjektet skal kunne realiseres. Samferdselsdepartementet (SD) har derfor gjort RFK oppmerksom på at planene om bybaneprosjektet må forholde seg til gjeldende retningslinjer for planlegging av store investeringstiltak i samferdselssektoren. Det betyr blant annet krav om ekstern kvalitetssikring i tidlig fase (KS1).

Konseptet lokale myndigheter har skissert - en kombibane som i tillegg til egne traséer (jf. trikk), skal kunne benytte seg av konvensjonell jernbaneinfrastruktur på deler av dobbeltsporet mellom Sandnes- Stavanger som nå er under utbygging - er landets første i sitt slag. Jeg anser prosjektet for å være interessant, men konstaterer at det er flere forhold som må avklares - både av teknisk, organisatorisk og finansiell karakter. SD og etatene Statens vegvesen og Jernbaneverket vil samarbeide tett og få mest mulig på plass før eventuelle irreversible avgjørelser tas. RFK har på sin side satt i gang en KS1-prosess med sikte på å ferdigstille en konseptvalgutredning (KVU) innen utgangen av februar 2008.

Jeg forstår at representanten Høybråten er bekymret for framdrift på KS1 i forhold til mulig prioritering i NTP 2010-13, men det er flere grunner til at jeg anbefaler å ikke gå for fort fram med dette prosjektet:

1. KS1 må anlegges bredt. Det er viktig å se hele transportsystemet på Nord-Jæren i sammenheng. Dersom det er aktuelt å bruke riksvegmidler eller bompenger til å finansiere bybane, bør KVU-dokumentene omfatte kommunene som vil kunne inngå i en Nord-Jæren-pakke 2.

2. Rollefordelingen ved KS1 og ved et bybaneprosjekt må avklares. Det er flere forhold som tilsier at staten bør ha en sterkere rolle.

3. Mulighetene for å behandle prosjektet i NTP er ikke lukket. Det er riktig at KS1 må gjennomføres, men det kan for eksempel prioriteres midler til en Nord-Jæren-pakke 2 i NTP med forbehold om at Stortinget behandler innholdet av denne i en egen proposisjon og at det i forkant er gjennomført KS1.

4. Jernbanetekniske avklaringer skjer parallelt. I den grad det er nødvendig med (enkle) tilpasninger på dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes for en fremtidig kombibane, kan dette gjøres uavhengig av KS1-prosessen.

5. Forvaltningsreformen skal tre i kraft i 2010 og vil gi nye ansvarsforhold, jf. at øvrige riksveger i det vesentlige skal overføres til det regionale nivået.