Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:175 (2007-2008)
Innlevert: 07.11.2007
Sendt: 08.11.2007
Besvart: 15.11.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Viser til spørsmål nr 1366 (2006-2007), om aksjonærregisteret. I sitt svar 17. september 2007 innrømmer finansministeren at man sliter med en rekke feil og at aksjonærregisteret foreløpig ikke har vist seg å fungere tilfredsstillende. Statsråden skriver også det er utarbeidet en liste over kjente feil.
Blir alle kjente feil systematisert og publisert internt, i så fall, hvilke feil er det snakk om, og vil finansministeren ta initiativ til å foreta en evaluering av hele aksjonærregisteret?

Begrunnelse

Viser også til oppslag i Dagens Næringsliv 1. november 2007, der Jon Stordrange i Skattebetalerforeningen og professor Ole Gjems-Onstad mener aksjonærregisteret ikke fungerer.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Alle feil i Aksjonærregisteret logges i et elektronisk arkivsystem, hvor feilene kategoriseres etter type feil og alvorlighetsgrad. Det skilles mellom innrapporteringsfeil fra selskap eller aksjonær, systemfeil, saksbehandlingsfeil og feil ved kobling mot andre registre. Oversikt over kjente feil og mangler i Aksjonærregisteret legges ut på skatteetatens intranett, slik at saksbehandlerne kan gjøre seg kjent med mulige feilkilder i forbindelse med saksbehandlingen.

Brev med fastsetting av kostpris ble sendt ut til skattepliktige aksjonærer i oktober. Jeg har fått opplyst at det var en klar forbedring i datakvaliteten nå, sammenlignet med den forhåndsutfylte oppgaven over aksjer og grunnfondsbevis som ble sendt ut i mars. Det ble ved produksjonen av disse brevene også registrert vesentlig færre systemfeil.

Det har vært et omfattende utviklingsarbeid knyttet til Aksjonærregisteret i forbindelse med innføringen av Skattereformen 2006, og det er ikke uvanlig at det ved endringer i et slikt system forekommer feil. Skatteetaten arbeider kontinuerlig med forbedringer i datakvaliteten og for å redusere feilkildene. Skatteetaten foretar også en fortløpende vurdering av Aksjonærregisteret, herunder en vurdering av erfaringen med registeret så lang.

Aksjonærregisteret fungerer godt i det store flertallet av sakene. Feilene som har medført at enkelte skattepliktige aksjonærer har fått fastsatt uriktige verdier, er enten utbedret eller under utbedring. Jeg synes derfor ikke det er hensiktsmessig å ta initiativ til en full evaluering av Aksjonærregisteret nå, men vil avvente dette til systemet har vært i drift noe lenger og er blitt mer stabilt.