Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:178 (2007-2008)
Innlevert: 08.11.2007
Sendt: 09.11.2007
Besvart: 15.11.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Med behandlingen av strukturpolitikk for fiskeriflåten (St.meld. 21 2006-2007) så har Regjeringen fått gjennomslag for strukturering for fiskeflåten mellom 11 og 15 meter. Struktureringen for denne fartøygruppen medfører stor problemer for svært mange innenfor denne lengdegruppen.
Siden konsekvensen av struktureringen ikke ble godt nok ivaretatt og belyst under behandlingen i regjering og storting, vil da statsråden sørge for å utsette struktureringen eller finne andre løsninger for fartøygruppa mellom 11 og 15 meter?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Både Regjeringen og stortingsflertallet har vært opptatt av å fastlegge en strukturpolitikk som viderefører den balanserte og fornuftige linjen det var tverrpolitisk enighet om fram til 2003. Dette innebærer at ulike synspunkter må avveies, samtidig som vi ivaretar både bedriftsøkonomiske og samfunnspolitiske hensyn.

Strukturpolitikken for fiskeflåten har nå blitt grundig behandlet, både gjennom et offentlig utvalg, i regjeringen, i Stortinget og i en offentlig debatt. Det var et bredt flertall i Strukturutvalget som stod bak forslaget om å innføre en strukturkvoteordning for fartøy med hjemmelslengde under 15 meter, men begrenset nedad til 11 meters hjemmelslengde. Det var også en rekke høringsinstanser som støttet flertallets forslag.

Regjeringens politikk på dette området er altså godt forankret.

En del av den etterfølgende debatten om konsekvensene for den fartøygruppen det vises til i spørsmålet, har vært knyttet til noen fartøyeieres ensidige bruk av en midlertidig driftsordning. Det var imidlertid et enstemmig Strukturutvalg som foreslo å oppheve denne ordningen, og det var også et flertall i næringskomiteen (alle unntatt representanten for KrF) som støttet regjeringens beslutning om å oppheve denne.

Det gjenstår nå enkelte problemstillinger i forhold til reguleringen av kystflåtens fiske etter torsk nord for 62ºN, som vil finne sin avklaring i forbindelse med reguleringen av fisket for 2008. For å sikre et best mulig beslutningsunderlag har Fiskeridirektoratet hatt på høring ulike forslag til reguleringene, og disse skal videre behandles i reguleringsmøtet mot slutten av november før vi tar endelig stilling.

Jeg vil poengtere at beslutningene har ligget fast, siden regjeringen presenterte sine forslag til fremtidig strukturpolitikk og Stortinget behandlet meldingen. Jeg har ingen intensjoner om å utsette iverksettelsen av Stortingets vedtak. Det er tvert i mot grunn til å understreke behovet for at rammebetingelsene nå ligger fast, slik at næringsaktørene innenfor disse selv kan finne gode og stabile løsninger.