Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:180 (2007-2008)
Innlevert: 08.11.2007
Sendt: 09.11.2007
Besvart: 16.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Dagtilbudene ved Sørlandet Sykehus trues av nedleggelse, da Helsedirektoratet og det såkalte avregningsutvalget har funnet at deler av den statlige finansieringen ikke er brukt etter regelverket og trekker pengestøtten. Store pasientgrupper vil miste et tilbud der livskvalitet og mestring er viktig for deres framtid.
Kan helse- og omsorgsministeren revurdere tolkningen av regelverket, og videre hindre en rasering av livsviktige dagtilbud/rehabiliteringsplasser for nesten tusen pasienter på Sørlandet?

Begrunnelse

Sosial- og helsedirektoratet foreslår full avkorting av all inntektsstyrt finansiering (ISF) av rehabilitering ved Sørlandet Sykehus. Det såkalte avregningsutvalget har funnet at deler av den statlige finansieringen ikke er brukt etter regelverket, skjærer alle over en kam og trekker pengestøtten fra neste år, samt at penger for 2006 og 2007 også må tilbakebetales. For Sørlandet Sykehus betyr dette at ca. 18 millioner kr. i årlig støtte forsvinner fra neste år.
(Spesialsykehuset for Rehabilitering (SSR) på Kongsgård vil f.eks. få et driftstap på 25 millioner, eller ca. 25% av budsjettet.) Både direktører og ansatte (36 årsverk) ved Sørlandet Sykehus reagerer med vantro på en akutt fare for nedlegging av dagtilbud for nesten tusen pasienter.
Disse dagtilbudene gir pasienter økt livskvalitet gjennom lærings-/og mestringstilbud for mange mennesker med kroniske lidelser som revmatisme, syke funksjonshemmede barn, lungerehabilitering, mennesker med fedmeproblemer og rygg-/nakke-/skulderproblemer. Mange av disse pasientene vil få behov for innleggelse ved avdeling dersom dagtilbudene legges ned, og dette gir økte kostnader og ventetid.
Spesielt alvorlig er situasjonen for dagtilbudene i Mandal og Arendal. Antall rehabiliteringsplasser må ikke reduseres ytterligere.
Avregningsutvalget har funnet at mange dagtilbud ikke har brukt statlige midler etter regelverket, men når ca. 29 dagtilbud har tolket dette regelverket på samme måten, må en kanskje revurdere forståelsen av regelverket.
En nedleggelse av dagtilbudene ved Sørlandet Sykehus vil medføre store framtidige konsekvenser for mange ulike pasientgrupper og enkeltmennesker. Derfor må denne saken gis høy prioritet og bred dialog med alle berørte parter - også pasientene.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Innsatsstyrt finansiering utgjør en betydelig andel av sykehusenes inntektsgrunnlag. Det er derfor viktig at man i både regionale helseforetak og helseforetak setter seg inn i de kravene som stilles for å kunne registrere aktivitet som ISF-aktivitet. Under behandlingen av St. prp. nr. 47 (1999-2000) sluttet Stortinget seg til et forslag fra regjeringen om å opprette et rådgivende medisinsk utvalg som skal bistå departementet (Sosial- og helsedirektoratet etter 2006) i medisinsk faglige spørsmål knyttet til registrering og kvalitetskontroll av medisinske data. Det er videre etablert rutiner for å sikre at det fastsatte regelverket følges opp. Endringer i forbindelse med årsavregninger, bl.a. basert på anbefalinger fra Avregningsutvalget, skjer rutinemessig når all informasjon foreligger for hele året, dvs. oktober/november året etter.

Endelig avregning og eventuelt avkorting på bakgrunn av Avregningsutvalgets anbefaling er derfor en del av det etablerte oppfølgingssystemet for innsatsstyrt finansiering. Det er også tidligere foretatt avkortinger, varierende fra 7,9 mill. kroner ifm avregningen for 2004 til 65 mill. kroner ifm avregningen for 2002, jf St.prp.nr.21 (2003-2004).

I forbindelse med årsavregningen for 2006 har Sosial- og helsedirektoratet tilrådd at utbetalingene til de regionale helseforetakene reduseres med netto om lag 88 mill. kroner i ISF-avregningen for 2006, hovedsakelig knyttet til feilregistrering av dagrehabilitering. Anbefalingen støtter seg på avregningsutvalgets vurderinger og anbefaling.

Sosial- og helsedirektoratet forvalter regelverket for innsatsstyrt finansiering. Regelverket for ISF regulerer hvordan utbetalingene gjennom ISF-ordningen blir fordelt til de regionale helseforetakene. Direktoratet har etablert rutiner for å sikre at regelverket blir fulgt.

Bakgrunnen for direktoratets anbefaling er en større gjennomgang av registrering av dagbehandling innen rehabilitering i 2006. Gjennomgangen er foretatt i regi av Avregningsutvalget og viser at mange sykehus og institusjoner ikke har oppfylt de krav som regelverket setter for refusjonsutbetaling for dette spesielle fagområdet. Tjenester som skulle vært finansiert gjennom poliklinisk takst, som er lavere enn ISF-refusjon, er feilaktig kommet inn i utbetalingsgrunnlaget som dagbehandling. Saken var første gang behandlet i Avregningsutvalget ifm 2005-oppgjøret. Det ble da ikke foretatt en avkorting fordi utvalget fant at tilgjengelig dokumentasjon ikke var tilstrekkelig grunnlag for å avklare om kravene til registrering av oppfylt. Utvalget gjennomførte derfor en revisjon av journaler ført ved dagbehandling innen rehabilitering på 2006-aktivitet i 2007. I 2006 og 2007 er det gjort en ytterligere presisering av regelverket..

Det er stor variasjon i registreringspraksis mellom regionale helseforetak på dette området. Rehabilitering er et viktig område, og det er svært viktig med likeverdig finansiering av rehabiliteringstjenester over hele landet. Det er ikke stilt spørsmål ved kvaliteten på tilbudet. De regionale helseforetakene har ansvar for å sikre at gode rehabiliteringstilbud opprettholdes, i tråd med krav om å prioritere rehabilitering i oppdragsdokumentene for 2007.

Denne regjeringen er opptatt av at feltet rehabilitering fortsatt har behov for prioritet og oppmerksomhet. Det er viktig med et likeverdig rehabiliteringstilbud til hele befolkningen over hele landet. Dette må imidlertid skje som en styrt prioritering og ikke gjennom en utilsiktet bruk av ISF-ordningen.