Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:182 (2007-2008)
Innlevert: 08.11.2007
Sendt: 09.11.2007
Besvart: 19.11.2007 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Enkelte funksjonshemmede på videregående skole i Norge får beskjed fra sin skole om at de ikke har rett til tilrettelagt undervisning i faget praktisk kroppsøving. Karakter i faget kan settes på grunnlag av teoretisk kunnskap.
Er dette riktig lovtolkning, og vil kunnskapsministeren i så fall gjøre noe for at også denne elevgruppen skal få rett til tilrettelagt kroppsøving?

Begrunnelse

Kroppsøving og fysisk aktivitet er viktig, og bevisstheten rundt hva det kan bety for ro og orden og evnen til læring er stigende. Det gjelder for alle.
Det er eksempler på at elever med funksjonshemning i den videregående skole verken får tilrettelagt for praktisk eller teoretisk kunnskap og erfaring med kroppsøvingsfaget. Skolen kan ikke eller vil ikke betale for et tilrettelagt tilbud, og eleven får beskjed om at all fysisk aktivitet eleven skal delta i, må foregå på fritiden og utenfor skolens areal og ansvar for organisering.
Det er interessant å få avklart om dette er en praksis som er i tråd med lovverket. En stor gruppe mennesker fratas da noe som de funksjonsfriske tar som en selvfølge, og som også er en viktig del av livskvalitet og mestring for de fleste.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Alle elever skal ha muligheten til å delta i ulike former for fysisk aktivitet, og det er viktig at aktivitetene blir tilpasset den enkelte elevs forutsetninger og evner. Det følger av formålsbestemmelsen i opplæringsloven § 1-2 at opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs, lærlings og lærekandidats evner og forutsetninger.

Når det gjelder den praktiske delen av kompetansemålene i kroppsøvingsfaget i videregående opplæring er retten til tilrettelagt opplæring presisert i forskrift til opplæringsloven § 4-12. Elever som ikke kan følge den ordinære opplæringen i den praktiske delen av kompetansemålene i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagt opplæring så langt dette er mulig i forhold til elevens forutsetninger.

Elever skal i henhold til forskriften § 4-12 få fritak fra vurdering av den praktiske delen av faget når den tilrettelagte opplæringen ikke kan vurderes med karakter. Det blir ikke gitt fritak fra vurdering av den teoretiske delen av kompetansemålene. Vurderingen vil i slike tilfeller bli gjort på grunnlag av teoretisk kunnskap.

Er slik tilrettelagt opplæring ikke mulig for eleven kan rektor gi fritak fra opplæringen i den praktiske delen, jfr. forskrift til opplæringsloven § 1-12.

Fordi det følger av dagens regelverk at elever har krav på tilrettelagt opplæring i kroppsøving er det etter min vurdering ikke behov for endringer på dette punkt.