Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:183 (2007-2008)
Innlevert: 09.11.2007
Sendt: 09.11.2007
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 20.11.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Kan statsråden bekrefte sitt klare budskap fra talerstolen på landsmøtet til Fiskarlaget;at
NOx-avgiften ikke skal være en fiskalavgift til saldering av budsjettet, og at allerede innbetalt NOx-avgift vil bli en del av et fremtidig miljøfond for næringen?

Begrunnelse

Under påskudd av miljøhensyn blir fiskerne pålagt NOx-avgift, en ekstra kostnad på milliarder som fiskerne opplever som urettferdig og meningsløst. Regjeringen lovet i fjor høst å komme med en miljøfondsordning som sikrer at pengene går til utslippsreduksjoner. Ett år senere er fremdeles ingenting skjedd, og fiskerne er fortsatt en tung salderingspost i budsjettet. På Fiskarlaget sitt landsmøte i Trondheim fredag 2. november viste fiskerne klart sin frustrasjon over Regjeringen sin somling i saken, og etterlyste handling. Statsråden som innledet til debatt, var svært klar i sin tale vedrørende NOx-avgiften. Statsråden slo der fast, at NOx-avgiften var aldri ment å skulle være en fiskalavgift som skulle bidra til saldering av budsjettet. I sin tale viste statsråden til at det nå er nedsatt et utvalg som skal se på saken. Undertegnede registrerte at statsråden unngikk å svare på Reidar Nilsen sin utfordring vedrørende en eventuell tilbakevirkende kraft for allerede innbetalt NOx-avgift, den dagen en miljøfondsløsning foreligger. En slik unnvikelse tyder på at NOx-avgiften til tross for statsråden sine forsikringer fra talerstolen, allikevel er en fiskalavgift til saldering av Regjeringen sitt budsjett for 2007 og 2008.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Stortinget vedtok å innføre en avgift på utslipp av NOX fra 1. januar 2007. Avgiftens formål er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner i utslipp av NOX og sammen med andre virkemidler bidra til å oppfylle Norges utslippsforpliktelse etter Gøteborgprotokollen. Norge er i henhold til Gøteborgprotokollen av 1999 forpliktet til bl.a. å redusere de årlige utslippene av NOX til maksimalt 156 000 tonn fra og med 2010. Et enstemmig storting samtykket den 18. desember 2000 i at Norge ratifiserte Gøteborgprotokollen.

Etter Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOX § 2 bokstav d gis det avgiftsfritak for utslippskilder omfattet av miljøavtale med staten om gjennomføring av NOX-reduserende tiltak i samsvar med et fastsatt miljømål. Avgiftsplikten eksisterer så lenge det ikke er inngått noen miljøavtale. Det er i Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOX ikke gitt avgiftsfritak for utslipp som utløste avgiftsplikt før inngåelse av en miljøavtale.

I Budsjett-innst. S. nr. 1 (2006-2007) understreker finanskomiteens flertall at det kun er gitt en hjemmel som åpner for muligheten til å inngå miljøavtaler om gjennomføring av NOX-reduserende tiltak på et senere tidspunkt. Unntaket innebærer ingen forpliktelse for staten til faktisk å inngå slike avtaler.

Det er foreløpig ikke inngått noen miljøavtaler mellom myndighetene og de avgiftspliktige, men Miljøverndepartementet er nå i forhandlinger med Næringslivets Hovedorganisasjon og andre næringsorganisasjoner om en mulig miljøavtale med staten som grunnlag for midlertidig fritak for avgift på utslipp av NOX.

Næringsorganisasjonene planlegger å etablere et fond for finansiering av utslippsreduserende tiltak. Finanskomiteens flertall fremholder at et slikt fond må etableres utenfor avgiftssystemet for å sikre at utbetalingene ikke blir å anse som statsmidler i relasjon til EØS-regelverket om offentlig støtte. Staten vil derfor ikke ha noen særskilt rolle i forbindelse med etablering og drift av et slikt fond.