Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:184 (2007-2008)
Innlevert: 09.11.2007
Sendt: 12.11.2007
Besvart: 15.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Stiftelsen Solliakollektivet har reagert på kravspesifikasjonene i anbudsdokumentet de har mottatt fra Helse Sør-Øst, da kravene vil føre til et redusert behandlingstilbud og mangfoldet vil forsvinne. Det fryktes at begrensingene vil føre til at mange får avbrutt behandlingen for tidlig.
Hva mener statsråden om kravspesifikasjonene i anbudet i forhold til opprettholdelse av mangfoldet, og fortsatt mulighet for LAR-frie tilbud og hensynet til individuell behandlingstid?

Begrunnelse

Det er viktig å opprettholde et variert behandlingstilbud, og for dem som velger et LAR-fritt alternativ kan det være viktig at de får denne typen behandling på et sted som ikke tilbyr LAR. Det er slik jeg ser det også viktig at behandlingstiden og lengden på oppholdet blir fastsatt på bakgrunn av den enkeltes behov og ikke basert på standardiserte avtaler.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Som kjent har Regjeringen i St.prp. nr. 1 (2007 - 2008) lagt frem en Opptrappingsplan på rusfeltet for 2008-2010. I denne planen legges det opp til å styrke både den behandlingsmessige kapasiteten generelt, styrke kvaliteten på tjenestene i alle ledd og at rusmiddelavhengige skal få behandlingstilbud som i mest mulig grad er tilpasset de individuelle behandlingsbehov den enkelte rusmiddelavhengige måtte ha. Det er videre lagt vekt på å ivareta særegenheten ved de differensierte tiltakene tverrfaglig spesialisert behandling i dag består av.

Denne Opptrappingsplanen vil kunne bli et viktig løft for hele rusfeltet og gi den nødvendige oppmerksomhet som må til for å oppnå bedre tjenester for de som har behov for dette.

Jeg er enig med representanten Giltun i at alle rusmiddelavhengige som har behov for tverrfaglig spesialisert behandling i spesialisthelsetjenesten skal få et behandlingstilbud som er tilpasset det behandlingsbehov disse har. Dette er også nedfelt i pasientrettighetsloven. Samtidig vet vi, slik det også fremgår av evalueringen av rusreformen, at vi ennå ikke er kommet så langt, at vi kan si at alle rusmiddelavhengige som har behov for tverrfaglig spesialisert behandling får et individuelt tilpasset behandlingsopplegg. Som helse- og omsorgsminister med ansvar for alle behandlingstjenestene for rusmiddelavhengige, er det en prioritert oppgave at vi skal nå dit som jeg beskrev ovenfor.

Generelt er det slik at det er de regionale helseforetakene ved sitt "sørge-for" ansvar som skal sikre at befolkningen får de spesialisthelsetjenestene de har behov for - i dette tilfellet tverrfaglig spesialisert behandling. I dette ligger at det vil være opp til de regionale helseforetakene å tilby de tjenester innefor tverrfaglig spesialisert behandling som de mener vil være forsvarlig.

Jeg er blitt orientert av Helse Sør-Øst RHF om at avtalene med de private tilbydere av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i tidligere Helse Øst løper ut. I den forbindelsen utlyste Helse Sør-Øst RHF 26. oktober d.å. en anbudskonkurranse - konkurranse med forhandlinger. De private tilbyderne av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i denne helseregionen utgjør en betydelig andel av det totale behandlingstilbudet til denne pasientgruppen. En slik betydelig rolle skal de fortsatt ha. Helse Sør-Øst RHF har overfor meg videre lagt vekt på at de fortsatt ønsker å opprettholde de differensierte og sammensatte behandlingstiltakene som de private representerer.

I sin orientering til meg har Helse Sør-Øst RHF understreket viktigheten av å ha en god dialog med brukerorganisasjonene i anskaffelsesprosessen. I tråd med dette er jeg gjort kjent med at det har vært avholdt et telefonmøte mellom ledelsen i Brukerutvalget i regionen ved leder Alf Magne Bårdslett, lederen for RIO Jon Storaas og ledelsen i Helse Sør-Øst RHF. Møtet ble avholdt for å avklare de faktiske forholdene vedrørende anbudskonkurransen, samt vurdere mulighetene for å gjøre presiseringer i konkurransegrunnlaget. En slik mulighet for presiseringer er også særlig omtalt i dokumentet som konkurransegrunnlaget består av. På dette møtet ble blant annet de forholdene tatt opp som representanten Giltun omtaler i sitt spørsmål. I referatet fra dette møtet heter det:

Partene var enige om at Helse Sør-Øst RHF og representanter fra Brukerutvalget skal avholde et møte i løpet av høsten for å evaluere prosessen som lå til grunn for utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget.

Partene var videre enige om at Helse Sør-Øst RHF lager et forslag til presiseringer i konkurransegrunnlaget som omhandler følgende forhold:

- Det gjøres en omformulering av punktet som omhandler institusjonenes mulighet for å reservere seg mot LAR-behandling med sikte på å myke opp referansen til alder (23 år)

- Det klargjøres viktigheten av at det legges til rette for skolegang og arbeidstrening som en del av behandlingsoppholde

-Det gjøres en presisering om at noen pasienter vil ha behov for langvarig døgnbehandling

I følge Helse Sør-Øst RHF er det siste punktet i referatet relatert til den enigheten og felles erkjennelsen det var mellom partene om at mange pasienter fortsatt vil være innlagt til behandling mer enn ett år. Det legges derfor opp til at det skal gjøres en felles vurdering etter ett år i de tilfellene hvor pasienten fortsatt har behov for og ønsker døgnbehandling. I denne vurderingen vil både henvisende instans i kommunen, relevant instans i spesialisthelsetjenesten samt den private avtaleparten deltar og pasienten selv trekkes inn.