Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:185 (2007-2008)
Innlevert: 09.11.2007
Sendt: 12.11.2007
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 20.11.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Det er søkt om investeringsmidlar til nytt museumsbygg ved Dalsfjord Fyrmuseum. Korleis vurderer departementet høve til å gje investeringsmidlar til dette?

Begrunnelse

Fiskeri- og kystdepartementet sende ut ei pressemelding 5. oktober med følgjande bodskap: "I løpet av våren 2008 vil det starte et arbeid for å opprette et etatsmuseum for Kystverket etter en nettverksmodell. I budsjettforslaget blir bevilgningen til kystkultur styrket med 3 millioner kroner til dette formålet [...]"
Fyrmuseet i Dalsfjord, som er ein av fire aktørar i dagens fyrmuseumsnettverk, har ikkje tenleg museumsbygg. Gjennom nettverkssamarbeidet, og med fagleg bistand frå Sunnmøre Museum, har ein fått i gang ei systematisk registrering av samlingane slik at dei kan danne grunnlag for vidare forsking og formidling knytt til denne viktige delen av den nasjonale kystkulturen. Imidlertid risikerer ein at mykje av dette arbeidet vil vere til liten nytte, dersom ikkje samlinga vert sikra forsvarlege oppbevaringstilhøve. Trongen for å investere i eit nygg er såleis svært stort ved Dalsfjord Fyrmuseum.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: I St.prp. nr. 1 (2005-2006) for Fiskeri- og kystdepartementet har departementet beskrive den rapporten om etatsmuseum for Kystverket som vart lagt fram av ei arbeidsgruppe i 2005. Arbeidsgruppa hadde mellom anna vurdert kva for roller lokale og regionale aktørar kan spille i arbeidet med å etablere eit nasjonalt etatsmuseum for Kystverket. I proposisjonen skreiv departementet at:

"Fiskeri- og kystdepartementet er enig i hovedpunktene i arbeidsgruppens konklusjoner. Lindesnes bør ha en sterk stilling som koordinator for Kystverkets etatsmuseum. Det forutsettes at lokal og regional delfinansiering kommer på plass slik at også de tre andre enhetene i nettverket kan utvikles videre. Dette kan for eksempel skje ved at disse enhetene organisatorisk innpasses i sine respektive fylkers museumsplaner, slik tilfellet er med Lofotmuseet. Samtidig vil etatsmuseet gjennom nettverkssamarbeidet få en langt bedre geografisk utbredelse og bedre muligheter for formidling av etatens historie enn om virksomheten skulle begrenses til ett sted. Enheten på Lindesnes bør være en koordinator for at Tungenes fyr, samlingene i Dalsfjorden og Lofotmuseet etablerer det nødvendige samarbeid med regionale aktører slik at midlene som bevilges til fyrmuseumsnettverket også kan utløse regionale og lokale bidrag. Spesielt vil det være en utfordring for enheten i Dalsfjorden å koble seg opp til andre museumsaktiviteter i kommunen og fylket slik at man kan nyttiggjøre seg samlingen også i ulike samarbeidsprosjekter.

Denne løsningen tar hensyn til Stortingets uttrykte ønske om en nettverksmodell. Den tar også hensyn til det sterke og forpliktende engasjementet som er etablert på Lindesnes som en følge av tusenårsprosjektet, samtidig som den åpner for at også andre museer (for eksempel lenger nord enn Lofotmuseet) kan knyttes til nettverket på et senere tidspunkt. Det forutsettes at et etatsmuseum for Kystverket etter hvert vil omfatte hele Kystverkets historie og virkeområde. Kystdirektoratet skal spille en aktiv rolle i dette arbeidet.

Forslaget innebærer at det ikke avsettes egne investeringsmidler til museumsbygg over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett."

I St.prp. nr. 1 (2007-2008) for Fiskeri- og kystdepartementet er det lagt fram forslag om å styrke løyvinga til kystkultur med 3 mill. kroner, slik at ein kan starte arbeidet med å etablere eit etatsmuseum for Kystverket våren 2008. I dette arbeidet vil departementet i stor grad bygge på dei anbefalingane som arbeidsgruppa la fram i 2005. Anbefalingane tyder mellom anna at eininga i Dalsfjord må arbeide tett saman med dei andre museumsaktivitetane i både Volda kommune og i Møre og Romsdal fylke. Saman med Kystverket og fyrmuseumsnettverket vil eg fylgje dette arbeidet vidare.