Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvern- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:191 (2007-2008)
Innlevert: 09.11.2007
Sendt: 12.11.2007
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 20.11.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Vil statsråden i lys av de uklarheten avvisning av å ta imot PUD fra Troll-Utvikling komme til Stortinget og orientere om denne beslutningen?

Begrunnelse

Det vises til svar på mitt spørsmål nr 141 om Troll-Utvikling. Svaret som gis går ikke inn på en rekke av de spørsmålsstillinger jeg tok opp i mitt svar. For eksempel gis det ikke noen forklaring på hvorfor estimatene for tapt olje er så forskjellige fra OD til lisenshaverne. Det er jo også kjent at gamle Hydro og Statoil hver for seg var uenige om Troll-Utvikling.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Jeg har varslet rettighetshaverne i Troll at jeg ikke vil kunne godkjenne en plan for utbygging og drift for Troll videreutvikling som er tuftet på en forutsetning om akselerert gassuttak. Bakgrunnen for beslutningen er en tilråding fra Oljedirektoratet som sier at akselerert gassuttak på Trollfeltet vil gi oljetapseffekter på lang sikt. Dette er det redegjort nærmere for i svar på spørsmål nr. 140 og nr. 141 henholdsvis fra representantene Kvassheim og Solvik-Olsen i mine brev til Stortinget 5. november 2007.

Jeg har understreket overfor rettighetshaverne at det er forutsetningen om akselerert gassuttak som gjør at planen ikke vil kunne godkjennes. Jeg har en forventning om at rettighetshaverne i Troll vil fremme en plan for utbygging og drift om andre tiltak knyttet til Troll videreutvikling, for eksempel på oljesiden.

På bakgrunn av at jeg allerede har redegjort skriftlig for disse spørsmålene, kan jeg ikke se at det er behov for noen nærmere redegjørelse om saken, men skulle det være Stortingets ønske, stiller jeg selvsagt.