Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:194 (2007-2008)
Innlevert: 12.11.2007
Sendt: 12.11.2007
Besvart: 16.11.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Grunnet for lite kumelk i markedet har Landbruksdepartementet, Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget bestemt at enkelte kumelkkvoter skal økes umiddelbart, slik at det gis anledning til å produsere 10 prosent mer. Økningen gjelder imidlertid ikke for enkeltbruk som passerer et volum på 408000 liter eller samdrifter som passerer 750000 liter.
Hva er bakgrunnen for at Regjeringen diskriminerer en viktig gruppe melkeprodusenter, og hvorfor benyttes ikke alle produsentene i arbeidet med å øke produksjonen?

Begrunnelse

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening gir i brev av 10. oktober uttrykk for undring over at Regjeringen ikke gir økte kvoter til de bønder og samdrifter som faktisk raskt har mulighet til å produsere mer. Regjeringen gir dermed avkall på nesten 1,6 millioner liter som man med stor sikkerhet kunne fått.
Vedtaket kan lett sees i sammenheng med en politisk linje som motarbeider samdriftsbruk og større enkeltbruk gjennom unødvendige inngrep og reguleringer. Regjeringen stikker på denne måten kjepper i hjulene på aktører innen jordbruket som representerer fremtiden for denne næringen.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: For å sikre at det blir tilstrekkelig melk i markedet, er det iverksatt tiltak for å øke produksjonen med anslagsvis 45 mill liter melk som tilsvarer 3 % av den totale melkeproduksjonen. Jeg vil først presisere at vedtaket ikke dreier seg om en økning i kvotene slik det vises til i spørsmålet, men et fritak for overproduksjonsavgift for produksjon på inntil 10 % utover tildelte kvoter.

Jeg vil videre presisere at avgiftsfritaket kun gjelder for inneværende kvoteår, som strekker seg fra 1. mars 2007 til 29. februar 2008. Produksjonsrammen for neste kvoteår fastsettes med utgangspunkt i tildelt kvote for inneværende kvoteår, tillagt eventuelt kjøpt kvote, og eventuelt justert med en gitt prosent fastsatt i forkant av kvoteårets begynnelse (forholdstall). Tildelt fritak fra overproduksjonsavgift gir altså ingen rettigheter for senere kvoteår.

Med bakgrunn i små lagre av ost og økning i etterspørselen ble det i juni i år vedtatt å gi fritak fra overproduksjonsavgift for produksjon på 2 % utover kvote. Dette fritaket ble gitt til alle melkeprodusenter. På grunn av at dette tiltaket ikke ga tilstrekkelig respons i form av økt melkeproduksjon, er det altså vedtatt økning i kvantumet fritatt fra overproduksjonsavgift på ytterligere 8 % -poeng utover tildelt kvote.

Tine har anslått at endringen i kvantum fritatt fra overproduksjonsavgift på 10 % utover kvote vil gi en økning i produksjonen på 3 %, eller 45 mill liter, i forhold til prognoser fra årets begynnelse. Tines anslag er blant annet basert på erfaringer fra vedtaket i juni om å gi avgiftsfritak for produksjon på 2 % utover kvote. Videre tilsier melkeproduksjonens karakter og at vi allerede er over halvveis i kvoteåret som vedtaket gjelder for, at det for mange vil være vanskelig å øke produksjonen med hele 10 %.

Økningen i fritakskvantumet fra 2 % til 10 % gjelder likevel ikke slik at en landbrukseiendoms kvote pluss kvantum fritatt fra overproduksjonsavgift kan overstige 408 000 liter, eller en samdriftskvote pluss kvantum fritatt fra overproduksjonsavgift kan overstige 765 000 liter (ikke 750 000 som Hansen skriver i sitt spørsmål). Nivået på kvotetakene i kvoteordningen fastsettes i jordbruksforhandlingene, og Stortinget har sluttet seg til dette nivået. En økning i produksjonsrammene på 10 % utover disse kvotetakene ville utgjøre en betydelig økning for de aller største brukene utover de fastsatte takene. Å legge inn slike begrensninger er også i tråd med mine prioriteringer av familiejordbruket.

Jeg vil påpeke at det kun er et fåtall foretak som ikke får noen økning i produksjonsrammene som følge av vedtaket om økt fritak for overproduksjonsavgift på ytterligere 8 %-poeng. Min vurdering er at det å øke fritaket for overproduksjonsavgift til 10 %, inkludert begrensningene for de aller største brukene, vil være tilstrekkelig til å dekke det ekstra behovet for melk som har oppstått i inneværende kvoteår.