Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:195 (2007-2008)
Innlevert: 12.11.2007
Sendt: 13.11.2007
Besvart: 19.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva er begrunnelsen for at det planlegges å sette i gang forsøk med kroppsskanning av passasjerer ved enkelte flyplasser i Norge?

Begrunnelse

I Aftenposten har vi kunnet lese at Avinor arbeider med planer om å sette i gang forsøk med kroppsskanning. Flere steder er det referert til at Schiphol flyplass i Amsterdam har slik skanning av passasjerene. Men i media har det ikke kommet fram noen god begrunnelse på hvorfor vi i Norge også skal ta i bruk denne metoden.
Sikkerhetskontroller av reisende og ansatte er åpenbart et viktig virkemiddel for å sikre sikkerhet innen luftfarten. Det er imidlertid allerede i dag deler av kontrollen som oppleves som meningsløs og krenkende. Det er viktig at nye tiltak ikke settes i gang kun fordi teknologien er til stede, men fordi det faktisk er et reelt behov for å øke overvåkingen og kontrollen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Avinor arbeider kontinuerlig med tiltak for å bedre situasjonen for passasjerer og ansatte på lufthavnene og i flyselskapene i forbindelse med nødvendig sikkerhetskontroll. Avinor har opplyst at en eventuell utprøving av kroppsskanner er motivert ut fra ønsket om å gjøre kontrollen optimalt effektiv og minst mulig belastende for de reisende og ansatte. Mange av de reisende reagerer på den manuelle etterkontrollen som blir foretatt i dag og føler at den er et overgrep mot deres personlige integritet. Et eventuelt testprosjekt med kroppsskanning vil både være motivert ut fra ønsket om å redusere stresseffekten for den reisende og for å øke gjennomstrømningen i sikkerhetsslusene. Avinor opplyser at det er antatt at kroppsskanning også gir en økt sikkerhetseffekt, men at prosjektet ikke er motivert ut ifra dette. Avinor oppfyller i dag alle regulatoriske sikkerhetskrav.

Avinor er vel kjent med at bruk av kroppsskanning kan sees på som et inngrep i den enkeltes personlige integritet, men opplyser at de har vært i dialog med Datatilsynet for å få en vurdering av prosjektet, før det blir foretatt en eventuell uttesting.

Avinor har vurdert å sette i gang et testprosjekt knyttet til bruken av kroppsskanner på Stavanger lufthavn, Sola, i første omgang blant de ansatte. Selskapet har opplyst at reaksjoner fra ansatte og tilbakemeldinger fra Datatilsynet tilsier at denne uttestingen ikke vil bli gjennomført nå. Videre ønsker de, før endelig beslutning om eventuell uttesting av utstyret tas, å innhente ytterligere informasjon om erfaringer, blant annet fra utprøving av utstyret i andre land. Datatilsynets vurderinger vil også bli tillagt betydelig vekt. Før uttesting kan finne sted må Avinor også innhente tillatelse fra Luftfartstilsynet.

Dersom uttesting av kroppsskanning deretter blir gjennomført blant ansatte eller passasjerer, opplyser Avinor at det er en forutsetning at det er basert på frivillighet.

Dersom Avinor i fremtiden skulle vurdere det som aktuelt å innføre kroppsskanning som et permanent tiltak, forutsetter jeg at spørsmålet forelegges departementet først.