Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:196 (2007-2008)
Innlevert: 12.11.2007
Sendt: 13.11.2007
Besvart: 19.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Helse Øst vedtok i juni 2003 at alle Kvinneklinikker og fødeavdelinger i det regionale helseforetaket skulle organisere driften inn i enheter for høyrisiko og lavrisiko. Fødeavdelingen i sykehuset Østfold - Fredrikstad ble delt i tre ulike seksjoner. Avdelingen gjør nå et forskningsprosjekt, "Kan et differensiert fødselstilbud gjøre fødselshjelpen bedre?", støttet av Nasjonalt råd for fødselsomsorg. Den ene avdelingen trues nå med nedleggelse.
Hva kan statsråden gjøre for å hindre dette?

Begrunnelse

Våren 2001 behandlet Stortinget "Akuttmeldingen" der også fødselsomsorgen ble vurdert. Der ble det understreket at man skulle kvalitetssikre og evaluere driften i forbindelse med organiseringen av desentralisert og differensiert fødselsomsorg. Det ble også understreket et behov for å utprøve og evaluere et differensiert tilbud når det gjelder svangerskap og fødselsomsorg, også på de store fødeavdelingene. Til grunn for dette vedtaket lå blant annet konklusjonen fra "Legekvinnekonferansen" (1999) der det fremgikk at kvinner vektlegger begreper som kontunitet, valgfrihet og differensiert tilbud som svært viktig i fødselsomsorgen. Fødeavdelingen i Østfold er inndelt i tre avdelinger etter grad av risiko hos kvinnene. Avdelingen gjennomfører nå forskningsprosjektet Kan et differensiert fødetilbud gjøre fødselshjelpen bedre?" Studien er en stor randomisert studie og den vil kunne være med på å klargjøre om denne type organisering er riktig. Resultatet av studien vil kunne gi oss gode kunnskaper om hvordan vi skal organisere fødetilbudet på nasjonalt plan.
Helse Øst truer nå med nedleggelse av lavrisikoavdelingen. Studien er planlagt ferdig 3. kvartal 2008. Dette er et viktig prosjekt for fødselsomsorgen i Norge. Det er viktig med mer kunnskap på feltet. Helse Øst truer nå med nedleggelse av lavrisikoavdelingen for å spare penger. Jeg kan ikke se at dette er i tråd med det som er vedtatt av Stortinget og heller ikke i tråd med Regjeringens politikk. Dette vil bety at studien ikke blir ferdig og ikke minst at kvinnene i Østfold får et dårligere fødselstilbud.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: De regionale helseforetakene har ansvar for tjenestetilbudet til sine innbyggere. Når det gjelder fødselsomsorgen, er det i Oppdragsdokumentet for 2007 presisert at det regionale helseforetaket skal utvikle lavrisikotilbud til kvinner med normale svangerskap og fødsler.

Som representanten viser til i sitt spørsmål har Helse Sør-Øst RHF bekreftet at tidligere Helse Øst RHF ved gjennomgang av fødevirksomheten i 2002/2003 la til grunn at alle helseforetak med fødevirksomhet skulle legge til rette for et tilbud for lavrisikofødsler. Alle helseforetakene må tilpasse sin kapasitet til den faktiske søkningen og de gravides rett til selv å velge hvor de ønsker å føde, men føringen fra Helse Sør-Øst til helseforetakene er at de skal opprettholde spekteret av tilbud, herunder å kunne håndtere normalfødsler i jordmorstyrte enheter.

Helse Sør-Øst RHF har informert om at Sykehuset Østfold HF for tiden vurderer en rekke tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen og oppnå økonomisk balanse. Dagens organisering av fødselsomsorgen er et av flere områder som vurderes i samarbeid med ledelsen og de ansatte. Når utredningen er ferdig vil dette bli forelagt styret i helseforetaket. Jeg har forsikret meg om at det aktuelle forskningsprosjektet vil bli vurdert i denne sammenheng. Helse Sør-Øst RHF opplyser at helseforetaksledelsen ved sykehuset Østfold HF så langt ikke har konkludert.