Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:197 (2007-2008)
Innlevert: 12.11.2007
Sendt: 13.11.2007
Besvart: 19.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): I ferjesambandet over Romsdalsfjorden og Festøy-Solavågen er det oppstått en presserende kapasitetskrise som daglig rammer trafikken og spesielt næringslivets transporter i regionen. Krisen kommer som følge av flere års statlig sulteforing av riksvegferjedriften, kombinert med stor trafikkvekst.
Hva vil samferdselsministeren gjøre for å løse den uholdbare situasjonen?

Begrunnelse

En artikkel i Sunnmørsposten mandag 12. november viser til fergekøer på E-39, der Molde - Vestnes frem til 30. oktober hadde 20 817 gjenstående biler. Ved fergesambandet Solavågen - Festøya hadde 12 097 biler blitt stående igjen ved utgangen av oktober. Det viser seg at tungbiltrafikken har økt mer enn venta, samtidig som Fjord 1 slit med gammelt fergemateriell. Gamle ferger med hengedekk har liten kapasitet til å ta større vogntog, noe som gir seg utslag i at de aller fleste bilene som står igjen, er biler på over 12 meter.
De to nevnte sambanda utgjør alvorlige flaskehalser for yrkessjåførene og næringslivet, som daglig taper store beløp. Som eksempel kan nevnes at Waagan Transport i Ålesund har rekna ut at de taper 450 000 kroner i året på grunn av venting i ferjekø. Det er en kjent sak at det over mange år har vært en sulteforing av riksvegferjedriften. Det er en svært alvorlig svekking av rammebetingelsene for næringslivet i Møre og Romsdal, når gammelt og nedslitt fergemateriell bidrar til store forsinkelser i varetransporten, svekka omdøme og ekstrakostnader for bedriftene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I ferjesambandet Molde - Vestnes (E39) over Romsdalsfjorden vil de krav som er stilt i anbudet sikre at det fra 1. januar 2010 vil bli tre nye store gassferjer. Kapasiteten vil da bli tilfredsstillende. I tillegg er det stilt krav om en større reserveferje.

Festøy - Solavågen (E39) vil bli anbudsutsatt før årsskiftet. Anbudsperioden vil bli fra 1. januar 2011. Kravene i anbudet vil bli satt slik at det blir en tilfredsstillende kapasitet også i dette sambandet.

Fram til anbudsoppstart vil ferjetilbudet være avhengig av de årlige bevilgningene til ferjedriften og Statens vegvesen sine forhandlinger med ferjeselskapene.

Ferjesambandene Molde - Vestnes og Festøy - Solavågen oppfylte i 2006 standardkravene til ferjedrifta som er satt i NTP 2006-2015. Kravet til maksimal gjensitting måles som et gjennomsnitt over ett kalenderår. Det har imidlertid vært en uforutsett sterk vekst i tallet på store biler i stamvegsambandene hittil i 2007. I tillegg har det vært mangel på større ferjer til å avløse de ordinære ferjene ved verkstedopphold.

For å løse problemene på Romsdalsfjorden og Festøya - Solavågen vil Statens vegvesen være avhengig av å leie inn materiell fra ferjeselskap som har fristilte ferjer. Dette vil være en del av de årlige rammetilskuddsforhandlingene mellom Statens vegvesen og ferjeselskapene. Det vil i disse forhandlingene påligge partene et stort ansvar til å finne løsninger slik at fristilte ferjer kan innleies.

Det kan for øvrig opplyses at Statens vegvesen nå har leid inn ekstramateriell ut året i sambandet Molde - Vestnes. Kapasiteten blir da også økt i sambandet Festøya - Solavågen.