Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:198 (2007-2008)
Innlevert: 12.11.2007
Sendt: 13.11.2007
Besvart: 20.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Konsekvensene av den tidligere Avinorledelsens feilslåtte strategi Take-Off- 05 var akutt mangel på flygeledere med tilhørende store forsinkelser. Ny ledelse og langt bedre samarbeid mellom ledelse og flygeledere i Avinor har midlertidig gitt klar forbedring i situasjonen for de reisende. Situasjonen er i stor grad basert på omfattende bruk av overtid blant flygeledere.
Hva er status på kort og på lang sikt for å bedre bemanningssituasjonen vedr. flygeledere i Norge slik at flytrafikken kan baseres på normal bemanning?

Begrunnelse

Situasjonen er lik i hele Norden; flygelederne jobber mye overtid for å sikre avvikling av flytrafikk uten for store forsinkelser som skyldes bemanning i flysikringstjenesten. En vedvarende situasjon med mye overtid er svært bekymringsfull i et yrke der sikkerheten må og skal stå i fokus 24 timer i døgnet. Situasjonen i Norge er fortsatt særlig bekymringsfull fordi det tar tid å rette opp strategi og tilhørende tiltak som har satt bemanningssituasjonen mange år tilbake. Det er viktig at statsråden i nært samarbeid med Avinors nye ledelse har full fokus på dette; slik at tiltak både på kort og lang sikt kan sikre snarlig gjenopprettelse av en normal bemanningssituasjon i norsk flysikringstjeneste.
Jeg viser videre til Dokument nr. 1. 2007-2008 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006. På side 170 omtales departementets oppfølgning av sentrale selskapers måloppnåelse; herunder Avinor. Riksrevisjonen omtaler bemanningsunderskudd når det gjelder flygeledere og peker på at selskapet Avinor først vil ha en tilnærmet dekning av behovet for flygeledere i 2011.
En situasjon med underbemanning kan i lengden ikke dekkes med omfattende overtidsbruk. Det er viktig at statsråden aktivt følger selskapet Avinors arbeid for å skaffe flere flygeledere.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er enig i at enkelte beslutninger tatt under kostnadsreduksjonsprogrammet Take-off-05, blant annet beslutningen om kansellering av planlagte kull i flygelederutdanningen samtidig som vi har hatt en sterk vekst i trafikken, medførte et gap mellom behovet for flygeledere og faktisk tilgjengelige ressurser. Avinor har overfor meg presisert at det tar tid å tette et slikt gap fordi det tar 3-4 år fra det besluttes/planlegges opptak av nye elever til disse er ferdig utdannet og klare for tjeneste som flygeledere.

Avinor rapporterer at det er gjenopprettet normale samarbeidsforhold mellom ledelse og ansatterepresentanter, og at tilliten til den øverste ledelsen er forbedret. Dette er gledelig. De ansatte i Avinor viser stor vilje til å påta seg merarbeid, noe også Avinor er avhengig av. Behovet for merarbeid vil imidlertid i følge Avinor være størst gjennom 2008, men situasjonen vil bedre seg fra starten av 2009. Det er også presisert fra Avinors side at virksomheten har stort fokus på helse, miljø og sikkerhet for de ansatte, og at sykefraværet overvåkes kontinuerlig. Avinor er fullt ut inneforstått med at merarbeid ikke er heldig for de ansatte over tid, og gjør det som er mulig for å begrense merarbeidet ved blant annet å prioritere driftsstabilitet.

I forbindelse med uroen i Avinor under Take-off-05 valgte en del av flygelederne å forlate Avinor for å arbeide hos utenlandske tjenesteleverandører eller i annet yrke i Norge. Noen av flygelederne er imidlertid allerede rekruttert tilbake igjen i stillinger hos Avinor, som regner med at praktisk talt alle vil være tilbake i løpet av 2009. Avinor har også inneværende år rekruttert et titall nordiske flygeledere til noen av de mest utsatte enhetene. Nødvendige språkkrav gjør det i utgangspunktet vanskelig å rekruttere utenlandske flygeledere utenfor de nordiske landene, men Avinor vil her sette inn tiltak i form av å tilby norskopplæring.

Avinor leier imidlertid inn engelsktalende flygeledere fra utenlandske organisasjoner for å avhjelpe mangelen på flygelederkompetanse i prosjekter og i den institusjonelle delen av flygelederutdanningen ved Entry Point North (EPN).

De første elevene fra EPN er i ferd med å avslutte den praktiske delen av utdanningen, og vil bli sertifisert som flygeledere ved hhv. Bodø og Oslo kontrollsentral i perioden november 2007 - februar 2008. Avinor har for tiden 76 elever under utdanning, og i løpet av 2008 - 2009 forventes 46 nye flygeledere sertifisert og satt i operativ tjeneste - samtidig som 12 tidligere ansatte gjeninntrer. I samme periode vil 17 flygeledere nå operativ aldersgrense (60 år). I tillegg tilsier erfaring og statistikk et uforutsett frafall på anslagsvis 16, slik at netto reell vekst i antall flygeledere i perioden forventes å bli ca 25.

Avinor vil fremover rekruttere og utdanne så mange nye flygeledere som optimal utnyttelse av utdanningskapasiteten tillater. Den største flaskehalsen i flygelederutdanningen er kapasitetsbegrensingen i gjennomføring av den praktiske delen av utdanningen ved enhetene (kontrollsentraler og -tårn) i Norge. I tillegg har behovet for norske instruktører ved EPN vært en utfordring, men det arbeides nå med å få dette effektivisert. EPN har imidlertid til nå innfridd alle Avinors bestillinger.

Ut fra sine prognoser forventer Avinor at flytrafikken i Norge kan baseres på normal bemanning av flygeledere i 2011. Avinor understreker imidlertid at dette forutsetter at ønsket utdanningstakt opprettholdes.

Jeg følger utviklingen nøye, og viser videre til at tidligere i år ble Avinor utpekt som leverandør av lufttrafikktjenester iht. regelverket om et felles europeisk luftrom: "Single European Sky". Avinor får som utpekt leverandør av slike tjenester som overordnet oppgave å sørge for at Norge har en lufttrafikktjeneste med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å møte etterspørselen av lufttrafikktjenester. Det stilles krav om en årlig kapasitets- og kompetanseplan. Det blir også stilt krav om at Avinor binder seg til en tjenestestandard, etter å ha konferert med flyselskapene. Dersom Avinor ikke følger opp forpliktelsen i utpekingsvedtaket, kan Luftfartstilsynet gi konkrete pålegg.