Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:200 (2007-2008)
Innlevert: 12.11.2007
Sendt: 13.11.2007
Besvart: 20.11.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Er statsråden enig i at et gasskraftverk på inntil 450 MW i tilknytning til Hustad Marmor sin virksomhet i Elnesvågen i Fræna kommune, slik Industrikraft Møre AS (IKM) har søkt konsesjon for, er en bedre løsning for å sikre kraftforsyningen i Midt-Norge, fremfor å bygge nok et mobilt gasskraftverk på Nyhavna i Møre og Romsdal?

Begrunnelse

Industrikraft Møre AS (IKM) har konsesjonssøkt et gasskraftverk på inntil 450 MW i tilknytning til Hustadmarmor sin virksomhet i Elnesvågen i Fræna kommune. Søknaden ble sendt inn i desember 2006. OED lovet rask saksbehandling pga. den anstrengte kraftsituasjonen i Møre og Romsdal og ga signal om at konsesjonssøknaden skulle ferdigbehandles før sommerferien 2007. Søknaden er fortsatt til behandling.
I mellomtida er det igangsatt bygging av såkalte mobile gasskraftverk, til 1,6 milliarder kroner. Det første av to mobile gasskraftverk bygges nå på Tjeldbergodden og vil være operativt fra nyttår. Mobilt gasskraftverk nummer to skal etter planen være i drift først neste vinter, og skal bygges på Nyhamna. Det hevdes at de to gasskraftverkene vil bli utslippsbomber av en størrelse vi aldri har sett maken til på norsk fastland, mens statsråden og Regjeringen forsvarer det med at de skal brukes kun i en absolutt krisesituasjon.
I et intervju med Sunnmørsposten mandag 29. oktober 2007 skylder statsråden på politiske unnlatelsessynder over mange år, for på den måten å forsvare behovet for de to mobile kraftverkene. Statsråden hevder at hun vil gjøre alt som står i hennes makt for å forhindre at de mobile gasskraftverkene som bygges i Møre og Romsdal, blir tatt i bruk.
Når statsråden er så klar i sin tale vedrørende det å unngå å ta i bruk de svært kostbare og forurensende mobile gasskraftverkene, er det svært betenkelig dersom IKM sin langt mer miljøvennlige løsning som er lansert under begrepet "kortreist kraft", ikke blir seriøst vurdert som en erstatning for i alle fall det mobile kraftverket som er planlagt på Nyhamna. IKM sin løsning ivaretar både miljømessige og økonomiske gevinster, ved at kraften produseres der den brukes. IKM sin løsning gir lave overføringstap, redusert linjebygging og gir økt forsyningssikkerhet.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Industrikraft Møre søkte 1. desember 2006 om anleggskonsesjon i henhold til energiloven for bygging og drift av et gasskraftverk på opptil 450 MW med en virkningsgrad på 58-59% i Elnesvågen i Fræna kommune.

Søknaden er nå til behandling hos Norges vassdrags og energidirektorat. I konsesjonsbehandlingen vil de relevante samfunnsøkonomiske aspektene ved prosjektet bli vurdert. Industrikraft Møre har også søkt SFT om utslippstillatelse.

Når det gjelder Statnetts investeringer i reservekraftverk, er dette knyttet til behovet for å ha en ekstra sikkerhet i det norske kraftmarkedet i svært anstrengte kraftsituasjoner, for å unngå rasjoneringsinngrep fra myndighetene. Kraftverkene skal være tilpasset for å kunne bli tatt i bruk på kort varsel i svært anstrengte kraftsituasjoner, dvs når all ordinær produksjon må forutsettes å være tatt i bruk. Videre er reservekraftverkene mobile og kan flyttes til andre steder dersom det skulle bli nødvendig.

Regjeringens politikk for å sikre kraftforsyningen i Midt-Norge er basert på både kortsiktige og langsiktige tiltak. En viktig del av de langsiktige tiltakene er knyttet til å få på plass ny stabil produksjonskapasitet i regionen. Jeg har nå hatt samtaler med de aktuelle gasskraftutbyggerne i regionen, og arbeidet videre med dette spørsmålet. Det kan imidlertid ikke legges til grunn at reservekraft ikke er nødvendig dersom det hadde blitt bygd gasskraftverk i Midt-Norge. I denne forbindelse viser jeg til St.meld nr. 18 (2003-2004) Om forsyningsikkerheten for strøm mv. der det er gjort rede for generelle behovet for reservekraftverk i vårt vannkraftdominerte system, blant annet knyttet til faren for betydelig tilsigssvikt.

Jeg forutsetter at Statnett har vurdert de mulige alternativene for etablering av reservekraft i Norge. Innenfor den tidsplanen Statnett har for etablering av reservekraftverk har foretaket konkludert med at reservekraftverk basert på gass på Nyhamna og Tjeldbergodden er den mest hensiktsmessige løsningen. Det vil imidlertid bli vurdert hvorvidt biodiesel kan anvendes på lengre sikt.