Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:201 (2007-2008)
Innlevert: 12.11.2007
Sendt: 13.11.2007
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 19.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Undertegnede er gjort kjent med at det fortsatt er svært problematisk for en rekke mennesker med funksjonshemning å få dekket utgifter til eller ved feriereiser og helsereiser, blant annet på grunn av bortfall av inntekter som en følge av automatforbudet. Undertegnede ønsker å vise til St. meld. nr. 40 (2002-2003) og arbeidet gjort i sosial- og helsedirektoratet i etterkant av meldingen.
Vil statsråden sørge for at personer med funksjonshemning får utgiftene dekt ved feriereiser og helsereiser?

Begrunnelse

Undertegnede viser til at det gjennom enkelte pasient- og brukerorganisasjoner er gitt tilskudd ved feriereiser og/eller helsereiser. Denne muligheten er for øvrig svekket etter at de økonomiske rammevilkårene til en rekke organisasjoner er endret etter forbudet mot spilleautomater.
Undertegnede viser til St. meld. nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Strategier, mål og tiltak i politikken for personer med nedsatt funksjonsevne. Hvor det står å lese følgende punkt: "Det iverksettes en kartlegging for å se nærmere på tiltak og modeller som gjør det mulig for personer med store bistandsbehov å dra på ferie til en overkommelig kostnad".
Undertegnede er videre kjent med at sosial- og helsedirektoratet i etterkant har levert en rapport "Behov for offentlig støtte til ferie for personer med store bistandsbehov".
Undertegnede ønsker derfor å etterspørre statsrådens vurderinger av situasjonen, og eventuelt hvilke tiltak man kan forvente seg fra Regjeringens side.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Kommunene har etter sosialtjenesteloven ansvar for å yte nødvendig helsehjelp og bistand til mennesker med store bistandsbehov.

ECON har på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet gjennomført en undersøkelse om behovet for offentlig støtteordning til ferie for mennesker med bistandsbehov

Jeg er kjent med at Sosial- og helsedirektoratet på bakgrunn av rapporten fastslår at personer med store bistandsbehov reiser mindre på ferie enn den øvrige befolkningen, og at dette synes å skyldes dårlig økonomi framfor at det ikke finnes tilrettelagte ferietilbud. Sosial- og helsedirektoratet mener imidlertid at det vil være vanskelig å etablere feriestøtteordninger begrunnet i denne gruppens dårlige økonomi, fordi det også er andre økonomisk vanskeligstilte grupper i samfunnet som reiser mindre på ferie.

Regjeringen slutter seg til den vurderingen at kommunens ansvar bør ligge fast og tilrår på denne bakgrunn ikke å etablere en egen tilskuddsordning for ferieformål.

Jeg viser videre til Arbeids- og inkluderingsdepartementets Tilskudd til ferie- og velferdstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne, jf Kap. 621, post 71 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner mv. Formålet med ordningen er å styrke organisasjoners mulighet til å gjennomføre gode velferds-, fritids- og ferietiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Fra 2008 vil tilskuddsordningen bli lagt om for å oppnå en større målretting mot barn med særskilt store hjelpebehov. I tillegg vil det for 2008 bli utarbeidet retningslinjer for tilskudd til ferie og velferdstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne i regi av frivillige organisasjoner og tilskuddet til sommerleir for barn i regi av funksjonshemmedes organisasjoner.

I den samlede vurderingen er det tatt flere hensyn. For det første er det tatt hensyn til at personer med store bistandsbehov ikke er en homogen gruppe. Den omfatter for eksempel personer med ulike psykiske lidelser, evt. med rusproblemer, psykisk utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede, personer med hjerte-karsykdommer, lungesykdommer, kreft, nyresykdommer eller sansetap. Personene vil ha svært ulike behov, familiesituasjon og økonomi.

For det andre har de som ferierer i Norge og har behov for bistand ut fra sosialtjenesteloven § 4-3, rett til nødvendig bistand i den kommunen de oppholder seg. Det forutsetter at de planlegger i god tid på forhånd og sender søknad til den kommunen de skal være. For noen av de som ferierer i Norge, vil ordningen med honnørbillett og ledsagerbevis bidra til å redusere merkostnader.

Det er også slik at de som har behov for assistanse som regel vil ha rett til hjelpestønad, eventuelt forhøyet hjelpestønad til barn.

I tillegg viser jeg til den statlige ordningen med behandlingsreiser til utlandet som forvaltes av Helse Sør-Øst RHF v/Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF. Ordningen omfatter årlig om lag 3 000 pasienter med revmatiske lidelser, pasienter med psoriasis, pasienter med senskader etter poliomyelitt, barn og unge med astma, lungesykdommer, samt barn med atopisk eksem.

Det sentrale formålet med behandlingsreiser til utlandet er dokumentert nytte av

behandlingstiltak i varmt og solrikt klima under forsvarlige medisinske forhold etter

norske kvalitetskrav. Disse reisene er et supplement til tilbudene i Norge. Ordningens

målsetting er å gi dokumenterbar bedring av symptomer, funksjoner, sykdomsforløp og livskvalitet som varer minst tre måneder etter endt behandling (jf. NOU 2000:2 - Behandlingsreiser til utlandet).