Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:203 (2007-2008)
Innlevert: 13.11.2007
Sendt: 13.11.2007
Besvart: 20.11.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Oljeprisen ligger i dag på ca. 500 kroner pr fat. De ulike aktører er usikre på om oljeprisen skal stige ytterligere eller falle de neste årene. Finansdepartementet legger til grunn at oljeprisen skal falle til 220 kroner pr. fat om noen år. Til tross for et slikt negativt prisanslag har Finansdepartementet tidligere anslått at Statens pensjonsfond - utland i 2030 vil utgjøre 10200 milliarder kroner.
Kan finansministeren gi et anslag over hvor stort oljefondet vil være i 2030 dersom oljeprisen holder seg på dagens nivå?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Bruken av oljepenger over statsbudsjettet styres av handlingsregelen for budsjettpolitikken. Regelen legger opp til en gradvis økning i bruken av oljeinntekter til et nivå som kan opprettholdes på lang sikt. Over tid skal bruken av oljeinntekter tilsvare forventet realavkastning av fondskapitalen (beregnet ved inngangen til budsjettåret). Bruken av oljeinntekter er således knyttet til den delen av oljeformuen som allerede er plassert i Statens pensjonsfond - Utland, og avhenger ikke av usikre anslag på framtidige oljeinntekter.

Sparingen i Statens pensjonsfond - Utland bedrer statens evne til å møte framtidige utgifter til bl.a. helse, omsorg og pensjoner. Som følge av høye petroleumsinntekter øker kapitalen i Statens pensjonsfond for tiden raskere enn folketrygdens forpliktelser til alderspensjon, jf. figur 3.3 og tabell 3.5 i Nasjonalbudsjettet for 2008. De opparbeidede rettighetene til alderspensjoner er likevel fortsatt langt større enn kapitalen i Statens pensjonsfond. Inntektene fra petroleumsvirksomheten vil etter hvert avta, og dette vil bremse veksten i fondskapitalen. Statens pensjonsutgifter vil derimot fortsette å øke i årene framover, selv med en pensjonsreform i tråd med pensjonsforliket. Aldringen av befolkningen trekker også i retning av økte utgifter til helse og omsorg. Generasjonsregnskapsberegninger i Nasjonalbudsjettet 2008 viste et langsiktig inndekningsbehov i offentlige finanser på 4-6 pst. av fastlands-BNP, tilsvarende 70-110 mrd. kroner.

Beregningene i Nasjonalbudsjettet 2008 er basert på en oljepris på 400 kroner pr. fat i 2007 og 360 kroner pr. fat i 2008. Nivået på oljeprisen i 2008 har først betydning for budsjettet for 2009. For årene etter 2008 er det lagt til grunn en gradvis nedgang i oljeprisen til et langsiktig nivå på 230 2008-kroner fra og med 2014. Dette er klart lavere enn dagens oljepris, men er ikke spesielt lavt i et historisk perspektiv, jf. figur 2.12B i Nasjonalbudsjettet 2008.

En oljepris på rundt 500 kroner pr. fat på lang sikt vil gi et vesentlig bidrag til å styrke offentlige finanser. Beregninger i Nasjonalbudsjettet 2008 viser at en varig økning i oljeprisen med 100 kroner pr. fat vil styrke offentlige budsjetter i 2060 tilsvarende 2½ pst. av BNP Fastlands-Norge. Det er da lagt til grunn at produsentprisen på gass følger oljeprisen. Markedet for gass er imidlertid forskjellig fra oljemarkedet. Gass benyttes i langt større grad i stasjonær forbrenning, og konkurrerer således med flere energikilder enn oljeprodukter. Dersom oljeprisen skulle holde seg på et svært høyt nivå over tid, kan en ikke uten videre legge til grunn samme forhold mellom gasspris og oljepris som vi til nå har observert med langt lavere oljepriser. Siden innslaget av gass i Norges samlede petroleumsproduksjon vil øke betydelig framover, blir utviklingen i gassmarkedet stadig viktigere for statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten. Ved vurdering av den framtidige utviklingen i prisene på olje og gass må en også ta hensyn til at innsatsen for å finne fram til alternativer til olje og gass som energikilder vil øke med nivået på oljeprisen. På lang sikt kan ikke prisen på olje og gass ligge over prisen på alternativ energi.

Dersom en beregningsteknisk forutsetter at oljeprisen holder seg på dagens nivå i årene framover (i underkant av 500 2008-kroner pr. fat) vil Statens pensjonsfond - Utland kunne utgjøre i underkant av 14 000 mrd. kroner i 2030, målt i løpende priser, tilsvarende om lag 300 pst. av fastlands-BNP i 2030. Basert på vurderingene ovenfor er det da lagt til grunn en prosentvis mindre økning i gassprisen enn i oljeprisen, samt at bruken av oljepenger følger forventet realavkastning av Statens pensjonsfond - Utland.