Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:207 (2007-2008)
Innlevert: 13.11.2007
Sendt: 14.11.2007
Besvart: 20.11.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Beregninger for kjøretøygruppen varebiler viser at omlegging til CO2-basert engangsavgift fører til en utilsiktet avgiftsøkning for disse bilene. Dette medfører økte transportkostnader for næringslivet.
Vil finansministeren redusere engangsavgiften for varebiler i tråd med Regjeringens forutsetninger om provenynøytralitet for å hindre en avgiftsøkning som rammer næringslivet?

Begrunnelse

Innføring av CO2-komponent i beregningsgrunnlaget for engangsavgiften fra 1. januar 2008 for varebiler vil medføre en betydelig økning i avgiften for de fleste varebilene. Dette dokumenteres av beregninger utført av Bilforlaget i samarbeid med Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Konklusjonen er at kun de aller minste varebilmodellene vil komme noe gunstigere ut av avgiftsomleggingen. For alle andre varebiler blir avgiftsøkningen betydelig, eksempelvis rundt 10 000,- kroner for en ordinær modell. Dette betyr merkostnader for alle som bruker varebiler.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Med virkning fra 1. januar 2007 ble engangsavgiften for førstegangsregistrering av kjøretøy i Norge lagt om, ved at CO2-utslipp som hovedregel erstattet slagvolum som avgiftskomponent. De fleste varebiler var ikke omfattet av plikten til å dokumentere CO2-utslipp, og beholdt derfor slagvolum som beregningsgrunnlag for engangsavgiften.

Total ble det lagt til grunn at omleggingen av engangsavgiften ville være om lag provenynøytral i 2007. Dette forhindret imidlertid ikke at enkelte kjøretøygrupper kom bedre ut enn tidligere, mens andre kom dårligere ut. Det var altså ikke slik at Regjeringen forutsatte at omleggingen skulle være provenynøytral for hver enkelt kjøretøygruppe.

Plikten til å dokumentere CO2-utslipp følger av kjøretøyforskriften og inntrer suksessivt for de ulike kjøretøygruppene. Lette varebiler kom inn 1. januar 2006, og fra 1. januar 2008 utvides plikten til også å omfatte tyngre varebiler. Utvidelsen av dokumentasjonsplikten fremgikk for øvrig av kjøretøyforskriften allerede da engangsavgiften ble lagt om. Fra nyttår skal følgelig tyngre varebiler avgiftsbelegges etter sitt dokumenterte CO2-utslipp. Mange varebiler har relativt høye utslipp av CO2, og kommer dårligere ut når beregning av engangsavgiften skal baseres på CO2-utslipp og ikke slagvolum. Jeg vil imidlertid vise til at hensikten med å ha en CO2-komponent i engangsavgiften er å stimulere til kjøp av mer miljøvennlige kjøretøy. Skulle de kjøretøy som kommer dårlig ut, få en særskilt avgiftslemping, ville det undergravd effekten av avgiftsomleggingen.

På bakgrunn av dette vil jeg derfor ikke gå inn for å redusere engangsavgiften for disse kjøretøyene.