Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:212 (2007-2008)
Innlevert: 13.11.2007
Sendt: 14.11.2007
Besvart: 21.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Aftenposten og flere andre medier har formidlet at flere veier kan bli satt på vent som følge av prisvekst.
Hva er SDs tall på det laveste tilbudet på Kråkerøyforbindelsen, Hardangerbroen, Ulven-Sinsen, Gardermoen-Kolomoen, tunnell Voss-Vik, ny Nidelvbru og midtdelere på E18 i Arendal, og hva representerer dette i prosentvis økning etter stortingsbehandling av prosjektene?

Begrunnelse

Det vises til at Statens vegvesen i Aftenposten 12. november påstår at prisene har steget 40-50 prosent og i enkelte tilfeller opp til 70 prosent på "enkelte" prosjekter. Det framgår ikke hvilke prosjekter det er snakk om. Det er derfor av interesse å få vite når Statens vegvesen har gjort sitt prisoverslag knyttet til de prosjektene som er omtalt i Aftenpostens oppslag. Og hvor mye kostnadsrammen er oppjustert med fra prisoverslaget ble foretatt til det ble utlyst anbud på de ovenfor nevnte prosjekter.

http://www.ssb.no/emner/08/02/30/bkianl/

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Prisøkningen den siste tiden har medført stor usikkerhet i de kostnadsoverslag som er gjort for de fleste utbyggingsprosjekter. Til grunn for Stortingets behandling ligger kostnadsoverslag for det enkelte prosjekt på grunnlag av reguleringsplan, og kostnadsoverslaget skal ha en nøyaktighet på ± 10 %. For prosjekt som har vært til ekstern kvalitetssikring, opereres det med styringsramme og kostnadsramme.

Prosjektene som er nevnt i spørsmålet, med unntak av rv 150 Ulvensplitten - Sinsen og rassikringsprosjektet rv 13 Myrkdalen i Voss, er store prosjekter med flere enkeltkontrakter. For alle disse har en i konkurranser om enkeltkontrakter på deler av prosjektene fått tilbud som har vært vesentlig høyere enn forventet. Opplysninger om de enkelte prosjektene fremgår av nedenstående tabell. Tallene i kolonnene for byggherreoverslag og laveste tilbud er knyttet til selve kontraktsummen. Selve kostnadsoverslaget for prosjektet er høyere pga. byggherrekostnader m.m.

Prosjekt Byggherre-

overslag

mill. kr Laveste

tilbud

mill. kr Økning i

pst. Antall tilbud Avgjørelse

Rv 108 Kråkerøyforbindclsen i Østfold. Klaffebru Vesterelva 130 217 67 1 Avsluttet

ulen

kontrakt

R v 108 Kråkerøyforbindelsen i Østfold - Bjølstadtunnelen 126 158 25 l)3 Avsluttet

uten

kontrakt

Rv 150 Ulvensplitten - Sinsen i Oslo (kun tunnelen) 2)610 3>1083 78 Avsluttet

uten

kontrakt

E6 Hovinmoen - Dal i Akershus 450 521 16 4 Ikke avgjort

E6 Skaberud - Kolomoen i Hedmark 400 470 18 2 Ikke avgjort

E18 Harebakken - Sørsvann v/Arendal i Aust-Agder. Midtrekk-verk 34 42 24 Inngått kontrakt

Rv 7 Hardangerbrua i Hordaland -Tilførselsveger 215 292 36 3 Avsluttet

uten

kontrakt

Rv 13 Myrkdalstunneien i Hordaland -Rassikringsprosjekt 100 126 26 4 Inngått kontrakt

E6 Ny Nidelv bru i Trondheim (kun selve brua) 70-80 149 100 1 Avsluttet

uten

kontrakt

1) To tilbydere avvist. Kun ett gyldig tilbud.

2) 12005-kr.

3) Februar 2006

Prosjekter settes ikke på vent som følge av prisvekst. Statens vegvesen har ikke myndighet til å godta tilbud som vil medføre at kostnadsoverslag oppgitt til Stortinget ikke vil holde. Dersom tilbudene i konkurransene medfører at kostnadsøkningene blir større enn 10 %, eller at kostnadsrammen overskrides, skal saken tilbake til Stortinget for ny behandling.