Skriftlig spørsmål fra Trine Noodt (V) til miljøvern- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:211 (2007-2008)
Innlevert: 13.11.2007
Sendt: 14.11.2007
Besvart: 19.11.2007 av miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim

Trine Noodt (V)

Spørsmål

Trine Noodt (V): Hvilke konkrete tiltak vil miljøvernministeren iverksette for å stanse de helsefarlige og høye sotutslippene fra fakkelen til StatoilHydros anlegg på Melkøya rett utenfor Hammerfest?

Begrunnelse

Det er stor uro i befolkningen i Hammerfest-området, knyttet til de store utslippene av sot fra gassfakkelen på StatoilHydros anlegg på Melkøya. Fakkelen ble tent den 21. august i år. I en rapport fra SFT går det fram at det er funnet kreftfremkallende stoffer i røyken fra anlegget. Den 25.10.07 kunne helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad i sitt svar på spørsmål fra meg, bekrefte at soten fra fakkelen kan inneholde kreftfremkallende stoffer.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Statens forurensningstilsyn ble den 27. august 2007 kjent med at faklingen på LNG-anlegget på Melkøya medførte kraftig og vedvarende røykutvikling. SFT kontaktet straks StatoilHydro for å få informasjon om situasjonen, årsak til røykutviklingen og tiltak for å redusere forurensningen. Fordi StatoilHydro ikke hadde varslet SFT om situasjonen og på grunn av uklarheter knyttet til StatoilHydros tilbakemelding, besluttet SFT å foreta en utrykningskontroll ved anlegget. Tilsynet ble gjennomført i samarbeid med kommunelegen i Hammerfest. Kontrollen foregikk ved samtaler, dokumentasjonsgjennomgang og befaring på Melkøya den 30. august 2007.

StatoilHydro fikk oversendt SFTs rapport fra utrykningskontrollen den 2. oktober 2007. I rapporten konstaterer SFT tre avvik fra utslippstillatelsen:

(1) Større utslipp av røyk (partikler og PAH) enn tillatt

(2) Brudd på varslingsplikten

(3) Mangelfull internkontroll - dårlige rutiner knyttet til måling av utslipp

StatoilHydro ble ilagt et gebyr pålydende kr. 120 000,- for den gjennomførte utrykningskontrollen. I tillegg ble ledelsen ved StatoilHydro Snøhvit LNG kalt inn til et møte hos SFT den 9. oktober 2007 for en gjennomgang av hendelsen. Tema var lærdommer og hva som skal gjøres for å unngå en tilsvarende situasjon i framtiden.

Etter utrykningen på Snøhvit LNG påla SFT StatoilHydro å utforme en skriftlig redegjørelse knyttet til faklingen og dannelsen av partikler og sot i oppstartfasen på Melkøya. StatoilHydro ble blant annet bedt om å utrede mulige tiltak som reduserer utslippene ved fakling, interne rutiner for varsling som tilfredsstiller kravene i tillatelsen, samt rutiner knyttet til miljøovervåkning som oppfyller kravene. StatoilHydro skulle også legge frem resultater fra utførte prøvetakinger, grunnlaget for beregninger av utslipp av PAH og andre prioriterte stoffer, samt gi sin vurdering av hvor representative målingene er.

StatoilHydro leverte i brev av 26. oktober 2007 sin redegjørelse om avvikene som ble avdekket under inspeksjonen. Redegjørelsen bekrefter at målte konsentrasjoner av PAH i miljøet er så lave at det ikke gir skadelige helseeffekter. SFT er imidlertid ikke fornøyd med redegjørelsen for øvrig. SFT har ikke fått seg forelagt utslippstall for PAH i oppstartsfasen og har dermed ikke fått grunnlag for å vurdere om dette skal reguleres i tillatelsen for Snøhvit LNG-anlegget. SFT har tatt kontakt med StatoilHydro for å få tilsendt den manglende informasjonen. Videre oppfølging av saken vil bli vurdert på grunnlag av tilbakemeldingen fra StatoilHydro.

Hammerfest kommune v/kommunelegen har foretatt separate analyser av drikkevannkilder. Denne partikkelanalysen og PAH-målingen har ikke avdekket noe unormalt.

Det er viktig at en finner en løsning på problemet slik at miljøet og lokalsamfunnet ikke påføres uakseptable virkninger. Jeg har stor tiltro til at SFT håndterer denne saken på en god måte. Jeg har for øvrig bedt Statens forurensningstilsyn om en redegjørelse for status i saken.