Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:217 (2007-2008)
Innlevert: 13.11.2007
Sendt: 14.11.2007
Besvart: 16.11.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): EUs landbruksministere har nå vedtatt at det skal være full offentlighet om overføringene til landbruket. Opplysninger om hvem som mottar landbruksoverføringer og hvor mye disse mottar skal være tilgjengelig på Internett. Det er viktig i et moderne samfunn at slike opplysninger er offentlige fordi det kan fungere som en viktig kontrollmekanisme for at offentlige midler blir benyttet på en riktig måte.
I hvilken grad ønsker statsråden å bidra til offentlighet rundt landbruksoverføringene i Norge?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg vil takke for denne anledningen til å gjøre representanten Asmyhr oppmerksom på at man i Norge i lengre tid har hatt rett til innsyn i individualiserte tilskuddsutbetalinger - i alle fall siden 1970 da offentlighetsloven ble vedtatt av Stortinget. De siste to årene har Statens landbruksforvaltning i tillegg praktisert utvidet innsyn på dette området. Dette innebærer at man fra forvaltningens side aktivt har bistått i å sammenstille opplysninger knyttet til utbetalinger av produksjonstilskudd slik at pressen deretter har kunnet presentere tilskuddsordningene for offentligheten, f.eks. gjennom å gjøre opplysningene søkbare på internett. I perioder har dette ført til stor grad av oppmerksomhet og offentlig diskusjon om ordningene.

Ved å gi pressen innsyn i tilskuddsordninger har norsk landbruksforvaltning praktisert meroffentlighet i forholdt til gjeldende offentlighetslov. Det vil si at forvaltningen har gått lenger i offentliggjøring enn det man er pålagt. Når den nye offentlighetsloven trer i kraft 1. juli 2008 vil landbruksforvaltningen dermed trolig allerede oppfylle de krav til offentlighet som ligger der.

At EUs borgere fra og med 2008 også får innsyn i hva landbruksstøtten går til, er positivt. EU har valgt å legge dette ut på internett. I hvilken form norske støtteordninger skal presenteres for offentligheten vurderes løpende av norsk landbruksforvaltning. For meg er dette underordnet, så lenge vi sikrer åpenhet og offentlig debatt om ordningene.