Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:221 (2007-2008)
Innlevert: 14.11.2007
Sendt: 15.11.2007
Besvart: 19.11.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Kan statsråden gi en oversikt over hvilke land norske myndigheter for tiden er i dialog med for å få i stand avtaler om retur av utenlandske borgere etter folkerettslige bindende garantier fra hjemlandets myndigheter i enkeltsaker, hvilke land vi har slike avtaler med og hvorfor Irak ikke er ett av disse landene, i den grad så er tilfellet?

Begrunnelse

Jeg viser til brev fra statsråden til kommunal- og forvaltningskomiteen, datert 16. januar 2007, i forbindelse med Dokument nr. 8:23 (2006-2007) - forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Per-Willy Amundsen og Jan Arild Ellingsen om endring i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).
I forbindelse med henvisninger til returvernet av utenlandske borgere etter EMK, fremkommer det følgende opplysning fra statsråden: "Norske myndigheter arbeider også for å få i stand avtaler om retur og folkerettslige bindende garantier fra hjemlandets myndigheter i enkeltsaker".

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Norge har til i dag inngått tilbaketakelsesavtaler i en eller annen form med følgende land:

Bulgaria 1998, Romania i 2003, Sverige (forenklede prosedyrer for retur av personer påtruffet i grensenære områder) 2003, Kroatia 2005, Slovakia 2005, Sveits 2005, Bosnia- Herzegovina 2005, Afghanistan 2005, og Moldova 2006.

Vi har en avtale om returer i form av en "Memorandum of Undertanding" (MOU) med Sri Lanka.

Vi har i tillegg hatt visumfrihetsavtaler med returklausuler med følgende land: Tsjekkia 1990, Estland 1997, Litauen 1997 og Latvia 1997.

Vi har undertegnet avtaler, som ennå ikke er trådt i kraft, med følgende land:

Hong Kong 2006, Makedonia 2006, Russland, Vietnam og Ukraina i 2007.

Vi arbeider for tiden med avtaleutkast til følgende land: Macao (SAR), Serbia, Montenegro, Armenia, Albania og Georgia.

Når det gjelder tvungne returer til Irak, så er det en problemstilling som hyppig drøftes mellom migrasjonsmyndigheter i vestlige land. Etter det vi vet har praktisk talt ingen land inngått tilbaketakelsesavtale med Irak, men situasjonen vurderes løpende. Departementet arbeider med sikte på å etablere et opplegg for frivillige returer til Nord-Irak, til antatt trygge områder med det første.