Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljøvern- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:222 (2007-2008)
Innlevert: 14.11.2007
Sendt: 15.11.2007
Besvart: 23.11.2007 av miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Røde Kors har et sterkt behov for snøskuterkjøring ifm. øvelser i vernede områder i Nordland. Røde Kors er ofte ute i kompliserte og tidvis ekstreme oppdrag, bl.a på Saltfjellet. Fylkesmannen har lagt hindringer i veien ved at eksempelvis Beiarn Røde Kors blir nektet å øve i vernede områder med skuter, øvelser som er livsviktige for at redning kan finne sted også i ekstreme værsituasjoner.
Vil statsråden sørge for at Røde Kors nå kan gjennomføre nødvendig skuterkjøring for å sikre en optimal redningsberedskap i fylket?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Den virksomheten som omtales i spørsmålet er i utgangspunktet underlagt to sett av regler: de reglene som gjelder generelt etter motorferdselloven og regelverket som gjelder særskilt for hvert enkelt vernet område i Nordland fylke. Verneforskriftene gjelder i tillegg til motorferdselloven, og det er disse reglene som er avgjørende for hvilken motorferdsel som kan tillates innenfor verneområder.

Generelt er det lagt til grunn at motorferdselloven § 4 første ledd bokstav a gir Norges Røde Kors Hjelpekorps hjemmel for motorferdsel ved utrykninger i redningstjenesten og i forbindelse med øving og utdanning som er nødvendig for tjenesten. Redningstjenesten koordineres av politiet, og det er politiet som kaller ut Norges Røde Kors hjelpekorps dersom det er behov for deres bistand. Adgangen til motorisert ferdsel i forbindelse med redningstjeneste er i utgangspunktet tillatt i vernede områder med direkte hjemmel i verneforskriftene. Dette gjelder også for blant annet Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark.

Når det gjelder øvelsesvirksomhet er vurderingen noe annen. Utenfor verneområder er det lagt til grunn at det må være snakk om reelle øvelser som ledd i et øvelsesprogram. Virksomheten må innskrenkes til et begrensede områder og til et så kort tidsrom som mulig for å unngå skader og ulemper for friluftsliv, naturopplevelse og naturmiljø. Ved planleggingen av slike øvelser i terreng utenfor verneområder, er det etter det departementet er kjent med, vanlig å ta kontakt med kommunen og eventuelt fylkesmannens miljøvernavdeling for samarbeid om tidspunkt for øvelsen og hvor og hvordan øvelsen skal foregå.

Innenfor verneområdene har praksis vært strengere, noe som også er fulgt opp i verneforskriftene. Det fremgår for eksempel av verneforskriftene for Saltfjellet - Svartisen nasjonalparker punkt 4 at øvelseskjøring ikke er tillatt. Forvaltningsmyndigheten etter vernebestemmelsene er lagt til Fylkesmannen i Nordland, og det er fylkesmannen som må ta stilling til eventuelle søknader om dispensasjon.

Etter vår oppfatning kan øvelseskjøring med snøskuter like godt skje utenfor verneområdet, og kjentmannsproblemet kan også løses på andre måter. Til orientering har spørsmål om øvelseskjøring innenfor verneområder vært stilt tidligere, jf Dokument nr. 15 (1996-97) Spørsmål nr 54, datert 09.12.1996.

Når det gjelder den konkrete saken hvor Beiarn Røde Kors er involvert har Fylkesmannen i Nordland etter det jeg er kjent med, satt i gang et arbeid med sikte på å finne en løsning på den lokale konflikten. I dette arbeidet er koordinator for redningsarbeidet også blitt involvert. Jeg legger til grunn at Fylkesmannen i Nordland finner en løsning som er tilfredsstillende innenfor det regelverk som han skal forvalte.